Πτυχιακή εργασία

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, οι προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής εργασίας είναι οι εξής:

Οι φοιτητές/τριες πρέπει:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ζ΄ εξάμηνο σπουδών.
  • Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 30 μαθήματα από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και να μην έχουν κανένα οφειλόμενο μάθημα από το πρώτο έτος.
  • Να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο του 7,0.
  • Να υποβάλλουν περίληψη ερευνητικής πρότασης.

Δικαίωμα για αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών τους σε αντικατάσταση δύο μαθημάτων του 4ου έτους. Εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις όταν βρίσκονται στο Ζ’ εξάμηνο σπουδών, έχουν τη δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής όταν είναι επί πτυχίω (³ 9ου εξαμήνου).  Για τους φοιτητές επί πτυχίω ισχύουν οι παραπάνω ίδιες προϋποθέσεις.

Γλώσσα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

Οι πτυχιακές μπορούν προαιρετικά και με τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος καθηγητή/τριας, να εκπονούνται στην αγγλική γλώσσα.

Δομή και περιεχόμενο πτυχιακής εργασίας

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει έκταση περί τις 10.000 λέξεις, να ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες μιας επιστημονικής εργασίας (μεθοδολογία, τεκμηρίωση, βιβλιογραφία κ.λπ.) και να παρουσιάζει ένα βαθμό πρωτοτυπίας. Η βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται με βάση την κλίμακα 1-10, όπως όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και λαμβάνει διδακτικές μονάδες ίσες με το άθροισμα των διδακτικών μονάδων των δύο μαθημάτων που αντικαθιστά.

Αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού έτους αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και τον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας σχετική ανακοίνωση για τις προθεσμίες υποβολής αίτησης εκπόνησης πτυχιακής εργασίας. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας οι φοιτητές ακολουθούν τις οδηγίες που βρίσκονται στον Οδηγό Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών. Όλες οι πτυχιακές εργασίες υπόκεινται σε έλεγχο για εντοπισμό περιπτώσεων λογοκλοπής με χρήση σχετικών ψηφιακών μέσων. Ισχύει και εφαρμόζεται ο Κανονισμός κατά της Λογοκλοπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία οφείλουν να αιτηθούν το θέμα της πτυχιακής εργασίας σε συνεννόηση με ένα/μία επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/ήτρια.

Διάρκεια, Προθεσμία κατάθεσης και Εξέταση πτυχιακής εργασίας

Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ορίζεται σε δύο εξάμηνα. Η πτυχιακή εργασία υποβάλλεται, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη διοικητική ενέργεια ή πράξη εκ μέρους των φοιτητών (π.χ. αίτημα παράτασης) και της Γραμματείας ή της Συνέλευσης του Τμήματος (π.χ. έγκριση παράτασης), είτε

  • 31 Μαΐου του ακαδημαϊκού έτους εκπόνησης. Στην περίπτωση αυτή η προφορική υποστήριξη της πτυχιακής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Ωστόσο, σε περίπτωση που απαιτείται αναθεώρηση μέρους της πτυχιακής, o φοιτητής έχει υποχρέωση να καταθέσει το τελικό κείμενο κατόπιν έγκρισής από τον επιβλέποντα μέχρι και δύο εβδομάδες μετά το τέλος της εξεταστικής του Ιουνίου.
  • 31 Αυγούστου του ακαδημαϊκού έτους εκπόνησης. Στην περίπτωση αυτή η προφορική υποστήριξη της πτυχιακής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με τη λήξη της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, σε περίπτωση που απαιτείται αναθεώρηση μέρους της πτυχιακής, ο φοιτητής έχει υποχρέωση να καταθέσει το τελικό κείμενο κατόπιν έγκρισής από τον επιβλέποντα μέχρι και δύο εβδομάδες μετά το τέλος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Η πτυχιακή εργασία αναρτάται από το/η φοιτητή/τρια στο e-Class σε διακριτό φάκελο που έχει διαμορφωθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Παράλληλα, ο φοιτητής/τρια πρέπει να αποστείλει την εργασία  σε αρχείο pdf στο email της Γραμματείας pedis@uop.gr, με τη ρητή σημείωση ότι έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη του/ης επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/ήτριας.

Η εξέταση της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνει απαραιτήτως  την προφορική παρουσίασή της, που αξιολογείται και συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία της εργασίας. Η προφορική υποστήριξη γίνεται ενώπιον Επιτροπής εξέτασης που αποτελείται από δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμπεριλαμβανομένου/ης του/ης επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας.