Περιγραφές και Περιγράμματα Μαθημάτων

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024


Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων

Περιεχόμενα

Α’ Εξάμηνο

Αγγλικά Ι

Το μάθημα περιλαμβάνει ταχύρρυθμη επισκόπηση και διδασκαλία των βασικών δομών και του συστήματος χρόνων της Αγγλικής γλώσσας, και αναβάθμιση του λεξιλογίου των φοιτητών, ανάπτυξη όλων των βασικών δεξιοτήτων στη χρήση της γλώσσας (κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου) με χρήση προφορικού και γραπτού λόγου σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου σπουδών των φοιτητών/τριών (Πολιτική, Φιλελευθερισμός, Συντηρητισμός, Σοσιαλισμός, Εθνικισμός, Φεμινισμός, Οικολογία). Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει τα συγγράμματα του μαθήματος, παρουσιάσεις powerpoint και ευρεία χρήση ΤΠΕ για την αναζήτηση πηγών πληροφόρησης στο διαδίκτυο, πολυμέσα (βιντεοδιαλέξεις, ντοκυμαντέρ, διαδραστικά βίντεο κλπ), διαδραστικό και άλλο υλικό αυτο-εκπαίδευσης που υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο και που σχετίζεται με την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Παράλληλα, ζητείται από τους φοιτητές να αναγνώσουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο και να παρουσιάσουν μια εργασία πάνω σε αυτό ατομικά ή ομαδικά.
Περίγραμμα Μαθήματος

Διπλωματική ιστορία, 1815-1991

Στο μάθημα επισκοπούνται τα μείζονα διπλωματικά γεγονότα από το τέλος των Ναπολεόντειων Πολέμων έως το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Σημείο αφετηρίας αποτελεί το Συνέδριο της Βιέννης, οι αποφάσεις του οποίου προσδιόρισαν τη φυσιογνωμία του συστήματος της ευρωπαϊκής ισορροπίας δυνάμεων για έναν αιώνα. Ειδική αναφορά γίνεται στην πολυμερή διπλωματία κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η οποία έλαβε τη μορφή της σύγκλησης διεθνών Συνεδρίων για την επίλυση μειζόνων πολιτικών ζητημάτων. Αναλύεται επίσης η εξωτερική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων, οι μεταξύ τους ανταγωνισμοί και συμμαχίες, καθώς και η ανάδυση νέων Δυνάμεων οι οποίες σταδιακά προστέθηκαν στις ήδη υπάρχουσες. Ακολούθως, διερευνώνται οι αιτίες, η εξέλιξη και τα αποτελέσματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σκιαγραφείται το διεθνές σύστημα του μεσοπολέμου και οι λόγοι που αυτό κατέρρευσε, με αποτέλεσμα την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ξεχωριστό πεδίο αναφοράς αποτελούν τα διπλωματικά τεκταινόμενα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τέλος, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, οι κρίσεις αλλά και οι περίοδοι ύφεσης του Ψυχρού Πολέμου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Eισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της διάδρασης κρατικών και μη κρατικών δρώντων στο διεθνές περιβάλλον. Βασικός στόχος είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις για τους κύριους δρώντες του διεθνούς συστήματος και να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και τα εργαλεία μελέτης του επιστημονικού κλάδου των διεθνών σχέσεων. Παράλληλα, γίνεται μια εισαγωγική συζήτηση σημαντικών διεθνών ζητημάτων όπως, η φτώχεια και η άνιση ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εξάπλωση της δημοκρατίας και η τρομοκρατία. Γενικότερα, στόχος του είναι η προετοιμασία των φοιτητών για το μάθημα Διεθνείς Σχέσεις του Β΄ εξαμήνου.
Περίγραμμα Μαθήματος 

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Η Πολιτική Επιστήμη ορίζεται στο πλαίσιο του μαθήματος με ευρεία έννοια, περιλαμβάνοντας τόσο τη στενά εννοούμενη μελέτη του δια- κρατικού κι εξουσιαστικού φαινομένου, όσο και ευρύτερα τη μελέτη φαινομένων που ενέχουν πολιτική διάσταση κι επιτελούν πολιτική λειτουργία. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις πηγές, τις βασικές έννοιες, τις θεωρίες και τα μεθοδολογικά εργαλεία με τα οποία η Πολιτική Επιστήμη επιχειρεί να συλλάβει και να ερμηνεύσει τις διάφορες μορφές του πολιτικού φαινομένου και η ανάδειξη του πλουραλιστικού χαρακτήρα της, έτσι ώστε να αποτελέσει βάση αναφοράς για τη συνέχεια των σπουδών και πιο εξειδικευμένα μαθήματα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στο Δίκαιο

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών εννοιών και στοιχείων της νομικής επιστήμης με στόχο τη μύηση των φοιτητών/φοιτητριών στη νομική παιδεία και στα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του κόσμου του δικαίου. Προσεγγίζοντας το δίκαιο ως «κοινωνικό φαινόμενο» σε συνάρτηση με την πολιτική διάσταση των κανόνων και των θεσμών, το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της οργάνωσης και της λειτουργίας της σύγχρονης έννομης τάξης, καθώς και στην εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με τη μετεξέλιξη και τον μετασχηματισμό του δικαίου στο πλαίσιο της διεθνοποίησης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το μάθημα εστιάζει στο θετικό δίκαιο, διακρίνοντας μεταξύ δικαίου, ηθικής και κοινωνικών ηθών. Εξετάζει τα βασικά γνωρίσματα ενός κανόνα δικαίου, τα διάφορα είδη κανόνων δικαίου, τα χαρακτηριστικά που καθιστούν έναν κανόνα δικαίου ικανό να επιδρά στην ανθρώπινη συμπεριφορά και ζητήματα παραγωγής και ιεραρχίας των κανόνων δικαίου σε μια δημοκρατική πολιτεία. Επίσης, παρουσιάζονται οι πηγές του δικαίου της ελληνικής έννομης τάξης, με αναφορά στις κομβικές διακρίσεις ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την παράθεση βασικών στοιχείων συνταγματικού δικαίου, διοικητικού δικαίου, διεθνούς δικαίου και δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς έχουν άμεση σχέση με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
Περίγραμμα Μαθήματος  

Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες

Το μάθημα εισάγει τους/ις πρωτοετείς φοιτητές/τριες στην επιστημονική έρευνα και συγγραφή. Αφορά τη χαρτογράφηση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους μπορεί να οργανωθεί και να διεξαχθεί η έρευνα και η παραγωγή της γνώσης στις κοινωνικές επιστήμες. Παράλληλα, συζητά ορισμένες κρίσιμες πτυχές της φιλοσοφίας των κοινωνικών επιστημών. Η έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια επιστημονικής αντίληψης και την απόκτηση δεξιοτήτων εκπόνησης επιστημονικών εργασιών. Οι φοιτητές/τριες μυούνται στα στάδια έρευνας και συγγραφής μιας πρότασης/σχεδίου πρότασης εργασίας: μελέτη βιβλιογραφίας, διαμόρφωση πλαισίου ανάλυσης, συλλογή στοιχείων και δεδομένων, ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, έλεγχος υποθέσεων και συμπεράσματα. Υπό το πρίσμα αυτό, η γενικότερη προβληματική και ο (ανά)στοχασμός της διδασκαλίας εστιάζουν στο ερώτημα, αφενός, κατά πόσο οι κοινωνικοποιημένες ανθρώπινες σχέσεις και τα κοινωνικά φαινόμενα έχουν αντικειμενική υπόσταση και, αφετέρου, εάν και πώς η επιστημονική διαδικασία μπορεί να αποκτήσει αντικειμενική γνώση αυτών των σχέσεων και φαινομένων.
Περίγραμμα Μαθήματος

Β’ Εξάμηνο

Αγγλικά ΙΙ

Το μάθημα περιλαμβάνει: Περαιτέρω ανάπτυξη της γενικής γνώσης της Αγγλικής όσον αφορά όλες τις δεξιότητες και πρώτη επαφή των φοιτητών/τριών με τον ακαδημαϊκού λόγο μέσω αποσπασμάτων βιβλίων, άρθρων, διαλέξεων, και λοιπών γραπτών και προφορικών κειμένων γενικότερου ή ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, αναλυτική παρουσίαση και διδασκαλία προχωρημένης δυσκολίας γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και εξάσκηση σε αυτά και διδασκαλία λεξιλογίου σε προχωρημένο επίπεδο με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών των φοιτητών (πολιτική, πολιτική, δημοκρατία, καπιταλισμός, εκλογές, δημοσκοπήσεις, ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτικά δικαιώματα, αριστερά-δεξιά, σύνταγμα, υπερεθνικισμός, διακυβερνητισμός, ιμπεριαλισμός, παγκοσμιοποίηση, διεθνές δίκαιο, κράτος, πόλεμος, ελευθερία). Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει τα συγγράμματα του μαθήματος, παρουσιάσεις powerpoint και ευρεία χρήση ΤΠΕ για την αναζήτηση πηγών πληροφόρησης στο διαδίκτυο, πολυμέσα (βιντεοδιαλέξεις, διαδραστικά βίντεο, ντοκυμαντέρ κλπ), διαδραστικό και άλλο υλικό αυτο-εκπαίδευσης που υπάρχει διαθέσιμο στο διαδίκτυο και που σχετίζεται με την εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. Παράλληλα, ζητείται από τους φοιτητές να αναγνώσουν ένα λογοτεχνικό βιβλίο για το οποίο δίνεται υποστηρικτικό υλικό και να κάνουν μια παρουσίαση πάνω σε αυτό ατομικά ή ομαδικά.
Περίγραμμα Μαθήματος

Διεθνείς Σχέσεις

Διεθνείς Σχέσεις είναι ο κλάδος των κοινωνικών επιστημών που επιχειρεί να συνθέσει τη συστηματική εξέταση γεγονότων και συμβάντων με τη θεωρητική ανάλυση του γίγνεσθαι της διεθνούς πολιτικής. Είναι η πειθαρχία των κοινωνικών επιστημών η οποία διερευνά το φαινόμενο του πολέμου και της ειρήνης στο χώρο και το χρόνο εστιάζοντας στις σχέσεις μεταξύ κρατικών και μη κρατικών δρώντων σε πεδία της ανθρώπινης δράσης που διαπερνούν εδαφικά σύνορα και γεωγραφικές περιοχές. Υπό αυτό το πρίσμα, ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τις κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και θεωρητικές σχολές σκέψης με τις οποίες οι ειδήμονες και οι μαθητές των Διεθνών Σχέσεων διαλέγονται και παράγουν γνώση συζητώντας, παράλληλα, σχετικές πτυχές της φιλοσοφίας της επιστήμης.
Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Στο μάθημα αυτό επιχειρείται μία πρώτη γνωριμία με την επιστήμη της κοινωνιολογίας γενικά, με τον κλάδο της πολιτικής κοινωνιολογίας ειδικότερα. Η κοινωνιολογία είναι η επιστημονική μελέτη των ανθρώπινων ομάδων, μικρών ή μεγάλων, και των κοινωνιών, ιδιαίτερα των σύγχρονων βιομηχανικών. Εστιάζει στην κοινωνική ζωή στο σύγχρονο κόσμο και ενδιαφέρεται για τις κοινωνικές σχέσεις που συνάπτουν οι άνθρωποι∙ σχέσεις οι οποίες οργανώνουν και νοηματοδοτούν τη ζωή τους. Επιχειρείται λοιπόν μία πρώτη επαφή και εισαγωγή σε βασικές έννοιες και προσεγγίσεις της κοινωνιολογίας κατά τρόπο συστηματικό. Το εγχείρημα αυτό αποσκοπεί να διευρύνει τους ορίζοντές τους και να τους παράσχει μία περισσότερο σφαιρική αντίληψη για τα κοινωνικά πράγματα και τον κόσμο μέσα στον οποίο διαβιούν. Η επαρκέστερη κατανόηση, τόσο των επί μέρους κοινωνικών καταστάσεων όσο και της συνολικής κοινωνίας, ευρύτερα των σύγχρονων κοινωνιών και των πλαισίων τους, η ενίσχυση της ικανότητας αποτίμησης των αποτελεσμάτων των πολιτικών, η κατανόηση των βασικών κοινωνικών διαιρέσεων και πολιτισμικών διαφορών, η σημασία της κοινωνιολογικής θεωρίας και της έρευνας στην κοινωνιολογία, αποτελούν σκοπούς του μαθήματος με πρακτική σημασία και καθοριστική επιρροή και επίδραση στην εκτύλιξη των πολιτικών φαινομένων. Οπωσδήποτε, αποτελεί επιδίωξη του μαθήματος να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των φοιτητών στα ζητήματα αυτά.
Περίγραμμα Μαθήματος  

Ελληνική Διπλωματική Ιστορία

Στο μάθημα επισκοπούνται η διαμόρφωση και η εξέλιξη της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Σημείο αφετηρίας αποτελούν οι διπλωματικές εξελίξεις που σχετίζονται με την αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας. Ειδική αναφορά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο το αίτημα της εδαφικής επέκτασης (που πήρε τη μορφή της Μεγάλης Ιδέας) προσδιόρισε τους διπλωματικούς προσανατολισμούς της Ελλάδας για το μεγαλύτερο μέρος του 19ου και έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Αναλύονται επίσης οι διπλωματικές συνιστώσες της δεκαετούς πολεμικής εξόρμησης της Ελλάδας κατά την περίοδο 1912-1922 (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική Εκστρατεία). Επισημαίνεται ο κομβικός ρόλος της Μικρασιατικής Καταστροφής και της υπογραφής της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάννης για την εκ βάθρων αναδιαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία, στη νέα της μορφή, άρχισε να εφαρμόζεται στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Σκιαγραφείται, ακόμα, η συμμετοχή της Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς και η ένταξή στον δυτικό συνασπισμό κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Παρουσιάζονται οι εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό ζήτημα και οι επιπτώσεις τους στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς επίσης η αρνητική επίδραση που άσκησε ειδικά στο Κυπριακό αλλά και συνολικά στην ελληνική εξωτερική πολιτική η δικτατορία των συνταγματαρχών. Τέλος, παρουσιάζεται το νέο διπλωματικό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας το καλοκαίρι του 1974, οργανικοί στοιχείο του οποίου υπήρξε η επιδίωξη (και εν τέλει η επίτευξη) της ένταξης στην ΕΟΚ.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτική Θεωρία

Εξετάζεται η πολιτική θεωρία ορισμένων από τους σημαντικότερους στοχαστές  της νεότερης εποχής σε συνάφεια με το διανοητικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο όπου αναπτύσσεται. Στόχος του μαθήματος είναι η «χαρτογράφηση» θεμελιωδών ζητημάτων της νεότερης πολιτικής θεωρίας, από τον 16ο μέχρι και τον 19ο αιώνα, αποδίδοντας έμφαση στην εξοικείωση με τα πρωτογενή κείμενα και την επιχειρηματολογία τους. Προσδοκάται έτσι, αφενός να αποκτηθεί ένα σώμα γνώσης γύρω από τα θεμέλια της σύγχρονης πολιτικής σκέψης, αφετέρου να αναπτυχθεί η κριτική αναμέτρηση με τη συλλογιστική ορισμένων από τα πιο εμβληματικά κείμενα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Συνταγματικό Δίκαιο

Το μάθημα περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και τα στοιχεία γενικής θεωρίας του Συνταγματικού Δικαίου, στοιχεία πολιτειολογίας, καθώς και τις πηγές του ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου. Η επιλογή των ειδικότερων θεμάτων που αναλύονται αποβλέπει στην κάλυψη της ανάγκης του πολιτικού επιστήμονα να προσεγγίσει το νόημα των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την ελληνική πολιτική ζωή. Η διδασκαλία στηρίζεται στον συνδυασμό της θεωρητικής ανάλυσης και της εφαρμογής τους. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις θεμελιώδεις έννοιες, τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία και τα βασικά συμπεράσματα του Συνταγματικού Δικαίου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Γ’ Εξάμηνο

Διεθνές Δίκαιο

Το Διεθνές Δίκαιο διέπει ολοένα περισσότερους τομείς της κοινωνικής συμπεριφοράς. Δεν περιορίζεται, όπως στο παρελθόν, μόνο στις διακρατικές σχέσεις και διαπερνά μεγάλους τομείς του εσωτερικού δικαίου. Χωρίς αμφιβολία, τα κυριότερα αντικείμενα ρύθμισης παραμένουν η ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών και η αποφυγή της χρήσης βίας, η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και η διεθνής συνεργασία σε όλους τους τομείς. Οι κανόνες του Διεθνούς Δικαίου αναφέρονται τόσο στην εσωτερική όσο και στην διεθνή προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Η ενασχόληση με το δίκαιο αυτό, εμπλέκει τώρα πια όχι μόνο τις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή όργανα και τα εσωτερικά όργανα του κράτους και τους απλούς πολίτες, καθώς και εκείνους που προσβλέπουν στη δημιουργία κοινωνίας των πολιτών. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις θεμελιώδεις έννοιες, τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία και τα βασικά συμπεράσματα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση

Το μάθημα προσφέρει μια πλήρη εισαγωγή αφενός στις μεθόδους άσκησης της διπλωματίας, και αφετέρου στη θεσμική οργάνωση του διεθνούς συστήματος. Ειδικότερα, το μάθημα αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σημαντικότερες θεωρητικές και εμπειρικές πτυχές τόσο της διπλωματικής πρακτικής, όσο και του ρόλου των διεθνών οργανισμών στο διεθνές γίγνεσθαι, με έμφαση σε ζητήματα όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις κ.λπ. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από την παρουσίαση πρακτικών παραδειγμάτων, επισκοπούνται οι τρόποι ανάπτυξης των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στα κράτη, καθώς και οι τρόποι διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, τόσο σε διμερές, όσο και σε πολυμερές επίπεδο. Στη συνέχεια, αναλύεται η τυπολογία, η διάρθρωση και η στοχοθεσία των διεθνών οργανισμών, με κύριους άξονες τη λειτουργία οργανισμών όπως η Κοινωνία των Εθνών και ο ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, το ΝΑΤΟ κ.λπ.
Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική

Το μάθημα εισάγει στις βασικές έννοιες και σχέσεις που θεμελιώνουν την Κοινωνική Πολιτική, ένα διεπιστημονικό ακαδημαϊκό αντικείμενο που διερευνά την ανταπόκριση των οργανωμένων κοινωνιών στις κοινωνικές ανάγκες. Η μελέτη της Κοινωνικής Πολιτικής απαιτεί την ανάλυση θεωρητικών και εμπειρικών στοιχείων που εκπορεύονται από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών επιστημών και αντικειμένων όπως κοινωνιολογία, οικονομικά, πολιτική, ιστορία, φιλοσοφία, δίκαιο, στατιστική, κλπ. Το μάθημα περιλαμβάνει δύο πτυχές. Σε θεωρητικό επίπεδο, ως ακαδημαϊκό αντικείμενο, αναφέρεται στη μελέτη, τη διερεύνηση και την ερμηνεία της Κοινωνικής Πολιτικής. Σε εφαρμοσμένο επίπεδο, ως πεδίο κοινωνικής παρέμβασης, αναφέρεται στη διαμόρφωση και την άσκηση κοινωνικών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται η θεματολογία των μαθημάτων όπου παρουσιάζονται η έννοια και ο ρόλος της Κοινωνικής Πολιτικής, οι αρχές και οι αξίες της Κοινωνικής Πολιτικής, τα πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής, η ιστορία του κράτους ευημερίας και οι βασικοί παράγοντες εξέλιξης του, μοντέλα και θεωρίες ευημερίας, ο ρόλος της ιδεολογίας στην Κοινωνική Πολιτική, βασικές έννοιες όπως η ανάγκη, η φτώχεια, τα κοινωνικά δικαιώματα, κλπ.
Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Το μάθημα αυτό εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες και εργαλεία της οικονομικής θεωρίας. Αρχικά εστιάζει στη μικρο-οικονομική: η έννοια της αγοράς, η προσφορά και ζήτηση, η τιμή ως σήμα, μορφές οργάνωσης αγοράς (μονοπώλια, ολιγοπώλια), ανάλυση κόστους-οφέλους, στοιχεία της θεωρίας των παιγνίων. Στη συνέχεια εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες της μακρο-οικονομικής, όπως ΑΕΠ, πραγματικός και ονομαστικός ρυθμός μεγέθυνσης, ανεργία, πληθωρισμός, εξαγωγές-εισαγωγές και έλλειμμα. Τέλος, εξετάζονται ορισμένες κεντρικές πτυχές της παγκόσμιας οικονομίας και των θεσμών της (ΠΟΕ- ΔΝΤ).
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτική Φιλοσοφία

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των σύγχρονων θεωριών πολιτικής φιλοσοφίας. Το αντικείμενο της μελέτης των πολιτικών φιλοσοφιών, σε αντίθεση με αυτό των πολιτικών ιδεολογιών, είναι η αξίωση αληθείας που προβάλλει η εκάστοτε πολιτική φιλοσοφία. Η μελέτη αυτή γίνεται υπό το πρίσμα βασικών εννοιών της ηθικής και κοινωνικής φιλοσοφίας οι οποίες είναι μέρος του λογικού πυρήνα της πολιτικής φιλοσοφίας, και άρα ως ένα από τα κριτήρια της αξίωσης αληθείας τους. Η διδασκαλία του μαθήματος στοχεύει στον προσανατολισμό των φοιτητών/τριών μέσα σε έναν χάρτη των σύγχρονων πολιτικών φιλοσοφιών.
Το μάθημα εξετάζει τις αρχές δικαιοσύνης οι οποίες εμπλέκονται στη νομιμοποίηση των πολιτικών καθεστώτων. Εξετάζει τις ωφελιμιστικές και συμβολαϊκές προσεγγίσεις και στη συνέχεια τις κοινοτιστικές, σοσιαλιστικές, ρεπουμπλικανικές, πολυπολιτισμικές και πλουραλιστικές κριτικές τους. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η ρήξη μεταξύ των νεωτερικών και των προ-νεωτερικών αντιλήψεων, όπως η πλατωνική αρχή της λειτουργικής αμοιβαιότητας.
Περίγραμμα Μαθήματος  

Συγκριτική Πολιτική

Η Συγκριτική Πολιτική είναι ένας από τους τρεις κλάδους της πολιτικής επιστήμης (μαζί με την  Πολιτική Θεωρία και τις  Διεθνείς Σχέσεις). Συγκριτική Πολιτική είναι η μελέτη των σημαντικότερων πολιτικών ομοιοτήτων και διαφορών που εμφανίζουν οι χώρες μεταξύ τους. Tο αντικείμενο μελέτης της Συγκριτικής Πολιτικής δεν προσδιορίζεται ούτε από τον αριθμό των υπό εξέταση περιπτώσεων, ούτε από τα συγκεκριμένα πολιτικά αντικείμενα που διερευνά, αλλά από την ιδιαίτερη μέθοδο που υιοθετεί. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις θεμελιώδεις έννοιες, τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία και τα βασικά συμπεράσματα της συγκριτικής πολιτικής ανάλυσης και η προετοιμασία των φοιτητών/τριών για μαθήματα των επομένων ετών τόσο στην κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη όσο και σ’ εκείνη των Διεθνών Σχέσεων (ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις Σπουδές Περιοχών).
Περίγραμμα Μαθήματος

Δ’ Εξάμηνο

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ένα νέο τομέα μελέτης των διεθνών (οικονομικών) σχέσεων, τη Διεθνή Πολιτική Οικονομία. Αποτελεί, πλέον, παραδοχή ότι για την μελέτη θεμάτων όπως οι διεθνείς οικονομικές και πολιτικές σχέσεις, το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, το διεθνές εμπόριο, η ανάπτυξη και υπανάπτυξη, η αλληλεξάρτηση Βορρά-Νότου, απαιτείται μια ολοκληρωμένη, διεπιστημονική προσέγγιση χωρίς διαχωριστικές γραμμές και μονοδιάστατες περιχαρακώσεις. Η πολιτική και η οικονομία, το εγχώριο και το διεθνές, συνιστούν μια ολότητα μέσα από την οποία αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε και αναλύουμε τη σύγχρονη πολύπλοκη πραγματικότητα. Σε πρώτο επίπεδο αναλύονται οι κύριες θεωρητικές προσεγγίσεις στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία. Σε δεύτερο επίπεδο, αναλύονται ειδικά θέματα της Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας με έμφαση στη διαμόρφωση και τις εκφάνσεις του διεθνούς χρηματοπιστωτικού, οικονομικού και πολιτικού συστήματος από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και στην εξοικείωση των φοιτητών/φοιτητριών με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το πρίσμα του συστήματος διακυβέρνησης και της πολιτικής οργάνωσης της Ένωσης. Το μάθημα ξεκινά με μια επισκόπηση της πορείας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Παρουσιάζονται επίσης η αποστολή της Ένωσης, οι στοχεύσεις της, οι αρμοδιότητές της και οι αρχές που διέπουν την άσκησή τους. Το μάθημα εστιάζει στη συνέχεια στη θεσμική αρχιτεκτονική της Ένωσης, στον ρόλο, στις αρμοδιότητες και στη λειτουργία των θεσμικών της οργάνων, στις νομικές πράξεις της Ένωσης, στις διαδικασίες παραγωγής τους, στη ρυθμιστική λειτουργία της Ένωσης, καθώς και σε διαδικασίες διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης. Το μάθημα εξετάζει περαιτέρω βασικά θεωρητικά υποδείγματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ολοκληρώνεται με την παρουσίαση θεμελιωδών εκφάνσεων της Ένωσης, με έμφαση στην Ένωση ως Πολιτική Ένωση, στην Ένωση ως Ένωση Αξιών και στην Ένωση ως Ένωση Δικαίου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Θεωρίες του Πολιτισμού

Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού εξετάζονται οι βασικοί σταθμοί της ιστορίας των Ιδεών και της πολιτισμικής σκέψης από τον Διαφωτισμό μέχρι σήμερα, δίνοντας έμφαση στη διαμόρφωση της νεωτερικότητας. Εξετάζεται το ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού καθώς και οι κορυφαίοι πρόδρομοι της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας που αναδείχθηκαν μέσα από αυτόν. Εξετάζονται οι σχέσεις των δύο φύλων που οργανώθηκαν γύρω από τους μεταβαλλόμενους διαχωρισμούς ανάμεσα στην ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα, κατά την προ-βιομηχανική εποχή και την εκβιομηχάνιση. Η εποχή των μεγάλων εξερευνήσεων προσεγγίζεται μέσα από τη σχέση Ανατολής-Δύσης, και μέσα από τις έννοιες της αναπαράστασης και του στερεότυπου. Ο Οριενταλισμός, οι έννοιες του Empire και οι σχέσεις Λόγου και εξουσίας μελετώνται μέσα σε ένα μετα-αποικιακό πλαίσιο όπου οι διασπορές, οι υβριδικοί πολιτισμοί και ο κοσμοπολιτισμός κατέχουν κύρια θέση.
Περίγραμμα Μαθήματος

Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία

Το μάθημα εξοικειώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με βασικές έννοιες των οικονομικών της ανάπτυξης, με έμφαση και στις πολιτικές τους προεκτάσεις. Παρουσιάζει τους δείκτες ανάπτυξης, όπως το ΑΕΠ και άλλους, το θέμα της ισόρροπης και μη ισόρροπης ανάπτυξης, εμβαθύνει στην φτώχεια και ανισότητα, εξετάζει παραμέτρους όπως πληθυσμός-δημογραφικές τάσεις και μετανάστευση, τη σχέση τεχνολογίας και ανάπτυξης, τις εξωτερικές πτυχές όπως στρατηγική υποκατάστασης εισαγωγών, σχέση περιβάλλοντος και ανάπτυξης και, τέλος, θίγει το ζήτημα της παγκοσμιοποίησης. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την έννοια, το περιεχόμενο και τις πρακτικές των πολιτικών διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας. Μερικά από τα θέματα προς συζήτηση είναι τα εξής: Είναι οι πολιτικές διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας μέρος των μηχανισμών που διαθέτει ένα κράτος για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής του πολιτικής; Είναι η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια αποκλειστικά μηχανισμός παροχής βοήθειας σε αυτούς που την έχουν ανάγκη, χωρίς απαραίτητα να εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες; Ποια είναι τα όρια ανάμεσα στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας και την οικονομική διπλωματία; Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές/τριες θα αξιολογήσουν, μέσα από τη μελέτη μιας σειράς περιπτώσεων, τους μηχανισμούς υλοποίησης, τους στόχους και όταν είναι εφικτό, την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων πολιτικών αναπτυξιακής συνεργασίας, κυρίως της ΕΕ και των κρατών μελών της καθώς και των ΗΠΑ.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτική Ηγεσία

Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση του φαινομένου της ηγεσίας ιδιαιτέρως στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού πολιτικού συστήματος. Εξετάζονται οι κύριες θεωρίες, οι αξίες και τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας, η σύγκριση προς πρότυπα ηγεσίας στο πεδίο της κοινωνίας και της οικονομίας, η σημασία της ηγεσίας για τη λειτουργία πολιτικών και κοινωνικών θεσμών και ο ρόλος του φύλου. Ακόμη, η συζήτηση για την ηγεσία συνδέεται με τη λήψη αποφάσεων με ιδιαίτερη βαρύτητα στις αξίες και αρχές δημοσίου συμφέροντος, καθώς και στις δομές, λειτουργίες και το συνολικό κανονιστικό πλαίσιο της σύγχρονης διακυβέρνησης που προσδιορίζουν την ποιότητα των αποφάσεων. Τέλος, εξετάζεται η σημασία της κοινωνικής και πολιτικής διάστασης της ιδιότητας του πολίτη για μορφές συλλογικής ηγεσίας με ορισμένο στρατηγικό προσανατολισμό.
Περίγραμμα Μαθήματος

Σύγκρουση και Ασφάλεια στην Παγκόσμια Πολιτική

Το μάθημα, αξιοποιώντας τη θεωρητική προβληματική που αναπτύχθηκε στις Διεθνείς Σχέσεις, εστιάζει σε δύο αναλυτικές κατηγορίες, τη σύγκρουση και την ασφάλεια. Οι δύο αυτές έννοιες κατέχουν σημαντική θέση στον πυρήνα του γίγνεσθαι της παγκόσμιας πολιτικής. Η σύγκρουση και η ασφάλεια είναι απόρροια των κινητήριων δυνάμεων του ανταγωνισμού και της συνεργασίας στην άναρχη διεθνή κοινωνία, που συν-διαμορφώνουν και συν-θέτουν ευρύτερα το φαινόμενο του πολέμου και της ειρήνης. Σε αυτό το πλαίσιο θεώρησης, η διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκει να συζητήσει τα ζητήματα της σύγκρουσης και της ασφάλειας υπό το αναλυτικό πρίσμα: α) των διαχρονικών και σύγχρονων θεωριών που τα προσεγγίζουν, β) της συμβολής των κρατικών και μη κρατικών δρώντων στη διαμόρφωση και εξέλιξή τους και γ) της εμπειρίας της πρακτικής και των προκλήσεων του μέλλοντος.
Περίγραμμα Μαθήματος

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη – Ε’ Εξάμηνο

Γενικό Διοικητικό Δίκαιο

Το Γενικό Διοικητικό Δίκαιο ασχολείται αρχικά με την Διοίκηση και τους παρεμφερείς όρους ως νομική έννοια.
Παρουσιάζει την διάκριση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και τις πηγές του Διοικητικού Δικαίου.
Εν συνεχεία καθορίζει τις αρχές που διέπουν την διοικητική δράση, εντάσσει την Δημόσια Διοίκηση στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και παρουσιάζει την οργάνωση της Διοίκησης και εν γένει της εκτελεστικής εξουσίας.
Επικεντρώνεται στις νομικές πράξεις της δημόσιας διοίκησης, την διοικητική πράξη, την διοικητική σύμβαση, την εξωσυμβατική ευθύνη της Διοικήσεως και τον διοικητικό καταναγκασμό.
Στο τέλος γίνεται μία παρουσίαση της προστασίας της ιδιοκτησίας και των περιορισμών της με έμφαση στην αναγκαστική απαλλοτρίωση.
Περίγραμμα Μαθήματος

Δημοκρατία: Ιστορία, Θεωρία, Σύγχρονες προκλήσεις

Το μάθημα απαρτίζεται από τρεις αλληλοσυνδεόμενες ενότητες: στην πρώτη εξετάζονται επιλεκτικά ορισμένες σημαντικές «στιγμές» της Δημοκρατίας ως ιδεώδους ή/και ως πολιτεύματος, όπως αυτή της κλασικής Αθήνας και της «επανεπινόησής» της τον 18ο αιώνα. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται μοντέλα δημοκρατίας, κυρίως από θεωρητική σκοπιά, όπως αυτά της συμμετοχικής, της διαβουλευτικής, της αγωνιστικής, της οικονομικής θεωρίας της . Στην τρίτη ενότητα, εξετάζεται η κατάσταση «δυσανεξίας» ή και κρίσης που παρατηρείται στις σύγχρονες δημοκρατίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως προβλήματα δημοκρατικού ελέγχου, νομιμοποίησης και λογοδοσίας που απορρέουν από την απομείωση της ισχύος των εθνικών αντιπροσωπευτικών θεσμών και τον κατακερματισμένο χαρακτήρα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, τις τάσεις ενίσχυσης του λαϊκισμού και του εξτρεμισμού, τη σχέση έντασης μεταξύ λαϊκής κυριαρχίας και τεχνοκρατίας κτλ. Οι φοιτητές αναμένεται, συνδέοντας γνώσεις που έχουν αποκτήσει από άλλα μαθήματα, να εμβαθύνουν στο δημοκρατικό φαινόμενο, να αντιληφθούν κρίσιμες διαστάσεις της ιστορικότητάς όσο και της ποικιλομορφίας του, καθώς και να διερωτηθούν για τα σύγχρονα σχετικά ζητήματα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Δημόσια Διοίκηση και Δημόσιο Μάνατζμεντ

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση και η συγκριτική ανάλυση των βασικών θεωρητικών σχολών και  μοντέλων  λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό και έχοντας ως απαρχή τις παραδοσιακές και νεώτερες θεωρίες για την διοίκηση, παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα οργάνωσης  και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, καθώς και οι αρχές που διέπουν τον οργανωσιακό σχεδιασμό και την παροχή των υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα

Το μάθημα εξετάζει τη συγκρότηση και εξέλιξη του ελληνικού πολιτικού συστήματος από τη σκοπιά της πολιτικής επιστήμης. Στις κυριότερες θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται η λειτουργία βασικών πολιτικών θεσμών, ο εκδημοκρατισμός, οι σχέσεις κράτους-κοινωνίας, το κομματικό σύστημα, οι πολιτικές ιδεολογίες, η επίδραση κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων, ο εκσυγχρονισμός και ο εξευρωπαϊσμός. Εξετάζονται ιστορικής σημασίας γεγονότα για την εξέλιξη του πολιτικού συστήματος, όπως οι απαρχές της συγκρότησης του ελληνικού κράτους, η εθνική ολοκλήρωση, ο εθνικός διχασμός, ο εμφύλιος πόλεμος, η αποκατάσταση της δημοκρατίας και η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ακόμη, γίνεται κριτική και συγκριτική προσέγγιση για βασικούς δείκτες ποιότητας της δημοκρατικής λειτουργίας του σύγχρονου πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα.
Περίγραμμα Μαθήματος  

Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη βασικών εννοιών και στοιχείων εμβληματικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της θεσμικής διάστασής τους. Το μάθημα εξετάζει τη γένεση και την εξέλιξη επιμέρους πολιτικών της Ένωσης δια μέσου των Συνθηκών και παρουσιάζει τα συνταγματικά θεμέλια, τους στόχους και τις βασικές παραμέτρους τους, όπως αποτυπώνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Επίσης, σκιαγραφεί τον ρόλο και την αλληλεπίδραση των θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο τους και διερεύνα το ειδικότερο περιεχόμενο που προσλαμβάνουν μέσα από συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις της Ένωσης. Το μάθημα ξεκινά παρουσιάζοντας συνοπτικά τις στοχεύσεις, τις αρμοδιότητες και τη θεσμική οργάνωση της Ένωσης. Στη συνέχεια, εξετάζονται πολιτικές όπως η εσωτερική αγορά, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με έμφαση στο άσυλο και στη μετανάστευση, η οικονομική και νομισματική ένωση, οι πολιτικές της Ένωσης για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, η εξωτερική δράση της Ένωσης, καθώς και σύγχρονες προκλήσεις της εσωτερικής αγοράς σε συνάρτηση με τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Περίγραμμα Μαθήματος

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη – ΣΤ’ Εξάμηνο

Θρησκεία και Πολιτική

Το μάθημα αυτό εξετάζει τον σύγχρονο ρόλο των θρησκειών στη διαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής με έμφαση στο φαινόμενο του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι μεγαλύτερες θρησκείες (Χριστιανισμός, Ισλαμισμός, Ιουδαϊσμός και Βουδισμός) και οι επιδράσεις αυτών στην διαμόρφωση πολιτικών θέσεων, στάσεων και ιδεολογιών. Μελετώνται ειδικά θέματα όπως αυτά της σύγκρουσης πολιτισμών, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαμόρφωσης νέων θρησκευτικών ρευμάτων. Τέλος, αναλύεται η σύγχρονη εικόνα των σχέσεων εκκλησίας και κράτους, καθώς και ο αντιφατικός ρόλος της θρησκείας στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όσο και στις διεθνείς σχέσεις.
Περίγραμμα Μαθήματος

Κράτος και Κοινωνία Πολιτών

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η διασάφηση της έννοιας του Κράτους μέσω της μελέτης της ιστορικής του γένεσης και της συγκριτικής της παραβολής με τις έννοιες της πόλης-κράτους και της αυτοκρατορίας. Η ιστορική κοινωνιολογία του κρατικού θεσμού θα διατρέξει τους σταθμούς της φεουδαρχικής μοναρχίας, του ηγεμονικού κράτους, του δυναστικού κράτους, του εδαφικού κράτους, του κράτους-έθνους, του έθνους-κράτους και του σύγχρονου κράτους-αγορά. Παράλληλα θα μελετηθούν τα φαινόμενα της εξέγερσης και της επανάστασης ως απόπειρες αντίστοιχα αποκατάστασης και αλλαγής της βάσης νομιμοποίησης των κρατικών θεσμών.
Περίγραμμα Μαθήματος  

Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη

Το μάθημα εξετάζει το ρόλο και τις μορφές των πολιτικών κομμάτων και των κομματικών συστημάτων στις λειτουργίες δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, άσκησης της πολιτικής εξουσίας, καθώς και του δημοκρατικού ελέγχου αυτής. Στις θεματικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνονται η σύνδεση του κομματικού φαινομένου με την παγίωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ζητήματα πολιτικής κουλτούρας, τυπολογίες των κομματικών συστημάτων, οι πολιτικές ιδεολογίες και ο ρόλος των κομμάτων στη λειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσμών και της εκτελεστικής εξουσίας. Ακόμη, εξετάζονται η επίδραση κοινωνικών παραγόντων και ιστορικών γεγονότων στη διαμόρφωση συγκεκριμένων διακυβευμάτων και, συνακόλουθα, στην άνοδο ή παρακμή συγκεκριμένων κομμάτων. Τέλος, εξετάζεται η ‘κρίση αντιπροσώπευσης’ που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες αναπτυγμένες δημοκρατίες.
Περίγραμμα Μαθήματος 

Σχεδιασμός και Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με γνώσεις και δεξιότητες γύρω από την επίλυση προβλημάτων με τη χρήση γνωστών μεθόδων της διοικητικής επιστήμης και ταυτόχρονα να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις βασικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά το σχεδιασμό των δημόσιων πολιτικών. Τόσο οι μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων, όσο και οι διεργασίες σχεδιασμού πολιτικής αναδεικνύονται μέσα από μελέτες περίπτωσης σχεδιασμού δημοσίων πολιτικών που θα αναλαμβάνουν να οι συμμετέχοντες, και μέσω των οποίων αναδεικνύονται ζητήματα, όπως οι μετέχοντες (actors), η θεματολογία (Agendasetting), η ισχύς, οι ομάδες συμφερόντων, το ρυθμιστικό πλαίσιο, η κοινή γνώμη, κλπ. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή και την ανάδειξη θεωρίας όπως αυτή εκμαιεύεται από την πράξη.
Περίγραμμα Μαθήματος

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις – Ε’ Εξάμηνο

Έδρα Jean Monet: Οι Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής

Το μάθημα προσφέρει μια οπτική υπό το πρίσμα της ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίησή τους στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης (Ε.Ε.). Το μάθημα εξετάζει την περίπλοκη αλληλεπίδραση των υπερεθνικών και διακυβερνητικών θεσμών της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών-μελών ανά τομέα/θεματική της εξωτερικής πολιτικής. Η Ένωση προσεγγίζεται ως ένας sui generis διεθνής δρώντας και φωτίζονται οι πιο σημαντικές μεταβλητές που καθορίζουν την επιρροή της στο διεθνές σύστημα. Ειδικότερα, μελετάται κάθε διακριτή διάσταση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (π.χ. διπλωματία, εμπόριο κ.λπ.) και απαντώνται τα ακόλουθα ερωτήματα: Που εδράζεται η αρμοδιότητα για τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής; Με ποιες διαδικασίες λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις; Τι μέσα και πόρους διαθέτει η ΕΕ για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής; Ποιες είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητες της Ένωσης και πως επιδιώκεται η προώθησή τους; Τέλος, το μάθημα συζητά τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής όπως την επίτευξης της συνοχής, της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας στην άσκηση πολιτικής και το ζήτημα της δημοκρατικής νομιμότητας και της λογοδοσίας της χάραξης πολιτικής.
Περίγραμμα Μαθήματος

Εισαγωγή στη Γεωπολιτική

Γεωπολιτική είναι ο κλάδος των Διεθνών Σχέσεων ο οποίος, εστιάζοντας στην ανθρώπινη δράση και τις πηγές ισχύος, μελετά πώς γεωγραφικοί παράγοντες όπως η θέση, η μορφολογία και η απόσταση οριοθετούν τις επιλογές σχετικά με τα μέσα και τους στόχους και, κατά επέκταση, πώς η σύζευξη χώρου και πολιτικής στο χρόνο επενεργεί στο γίγνεσθαι της διεθνούς πολιτικής. Είναι δηλαδή ένα γνωστικό αντικείμενο που, συνομιλώντας με άλλα αντικείμενα των Διεθνών Σχέσεων, κυρίως τις στρατηγικές σπουδές και τις σπουδές ασφάλειας και άμυνας, διαμορφώνεται από το διάλογο των Διεθνών Σχέσεων με την Ιστορία, την Πολιτική Επιστήμη και, κυρίως, τη Γεωγραφία. Σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα επιδιώκει να συζητήσει τις απαρχές της γεωπολιτικής σκέψης και τη σύγχρονη προβληματική της.
Περίγραμμα Μαθήματος

Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη βασικών εννοιών και στοιχείων εμβληματικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της θεσμικής διάστασής τους. Το μάθημα εξετάζει τη γένεση και την εξέλιξη επιμέρους πολιτικών της Ένωσης δια μέσου των Συνθηκών και παρουσιάζει τα συνταγματικά θεμέλια, τους στόχους και τις βασικές παραμέτρους τους, όπως αποτυπώνονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Επίσης, σκιαγραφεί τον ρόλο και την αλληλεπίδραση των θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο τους και διερεύνα το ειδικότερο περιεχόμενο που προσλαμβάνουν μέσα από συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις της Ένωσης. Το μάθημα ξεκινά παρουσιάζοντας συνοπτικά τις στοχεύσεις, τις αρμοδιότητες και τη θεσμική οργάνωση της Ένωσης. Στη συνέχεια, εξετάζονται πολιτικές όπως η εσωτερική αγορά, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, με έμφαση στο άσυλο και στη μετανάστευση, η οικονομική και νομισματική ένωση, οι πολιτικές της Ένωσης για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, η εξωτερική δράση της Ένωσης, καθώς και σύγχρονες προκλήσεις της εσωτερικής αγοράς σε συνάρτηση με τις νέες τεχνολογίες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Περίγραμμα Μαθήματος

Στρατηγικές Σπουδές

Στρατηγικές Σπουδές είναι ο κλάδος των Διεθνών Σχέσεων που, εστιάζοντας στην ανθρώπινη δράση και τις πηγές της ισχύος, μελετά πώς η σύζευξη των μέσων με τους στόχους της πολιτικής επενεργεί στο γίγνεσθαι της διεθνούς πολιτικής. Είναι, δηλαδή, ένα γνωστικό αντικείμενο που τέμνει και συνομιλεί με αρκετά αντίστοιχα αντικείμενα της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων όπως με τις σπουδές ασφάλειας, τις σπουδές άμυνας, τη γεωπολιτική, τη διαχείριση κρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων και την ανάλυση εξωτερικής πολιτικής και του οποίου το πεδίο έρευνας διαμορφώνεται από το διάλογο των Διεθνών Σχέσεων με την Ιστορία, την Πολιτική Επιστήμη και την Κοινωνιολογία. Η βία και κυρίως η στρατιωτική μορφή της κατέχει κεντρική θέση στο διάλογο ως η κοινή συνισταμένη, που καθοδηγεί το νήμα της προβληματικής και της θεωρητικής συζήτησης σχετικά με το φαινόμενο του πολέμου και της ειρήνης. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το μάθημα παρακολουθεί την εξέλιξη της στρατηγικής σκέψης επιδιώκοντας να εξετάσει τις βασικές αναλυτικές κατηγορίες και τις θεωρητικές αναζητήσεις των Στρατηγικών Σπουδών.
Περίγραμμα Μαθήματος

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις – ΣΤ’ Εξάμηνο

Ανατολική Ασία: Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας έχει μετατοπιστεί στις τελευταίες δεκαετίες από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό ωκεανό εξαιτίας της ραγδαίας ανάπτυξης της Κίνας και άλλων χωρών της ευρύτερης περιοχής. Το μάθημα παρουσιάζει την πολιτική και οικονομική ιστορία της Κίνας από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα και αναλύει σημαντικά ζητήματα για πολιτικούς επιστήμονες όπως η σημασία της διακυβέρνησης, της ηγεσίας και των θεσμών και  ο ρόλος των ιστορικών εμπειριών και του πολιτισμού. Η περιφέρεια της Ανατολικής Ασίας χαρακτηρίζεται από διαμάχες για φυσικούς πόρους (π.χ. Θάλασσα Νότιας Κίνας), εδαφικές διαφορές (π.χ. Κίνα-Ιαπωνία, Κίνα-Ταϊβάν) αλλά και έντονη οικονομική αλληλεξάρτηση και ενδιαφέρουσες περιφερειακές συνεργασίες (π.χ. ASEAN).  Στόχος του μαθήματος είναι η ανάλυση της πολιτικο-οικονομικής και κοινωνικής δυναμικής της Ανατολικής Ασίας καθώς και η σημασία της για τις διεθνείς σχέσεις.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ελληνοτουρκικές Σχέσεις

Το μάθημα αναλύει τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία από τη Συνθήκη της Λωζάννης έως τις μέρες μας. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται αρχικά στον συμβατικό διακανονισμό της Λωζάννης (1923). Εξηγούνται οι λόγοι που ώθησαν την Ελλάδα και την Τουρκία να επιδιώξουν τη συνεννόηση και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 και τα πρώτα χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επισημαίνεται η σημασία του Κυπριακού στην ιστορική εξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων από τη δεκαετία του 1950 και μετά, με αποκορύφωμα την τουρκική εισβολή στην Κύπρο (1974). Επισκοπούνται, τέλος, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά το 1974 και τα προβλήματα που εξακολουθούν να τις σκιάζουν.
Περίγραμμα Μαθήματος

Μακροοικονομική Πολιτική

Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την οικονομία μιας χώρας στο σύνολό της. Στα πλαίσιο αυτό, αναλύονται η έννοια και οι τρόποι μέτρησης του εθνικού προϊόντος, η κεϋνσιανή θεωρία της συνολικής ζήτησης, οι προσδιοριστικοί παράγοντες της κατανάλωσης και των επενδύσεων, ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων, η κεϋνσιανή θεωρία της ισορροπίας, οι θεωρίες για το χρήμα, η έννοια του πληθωρισμού και των οικονομικών διακυμάνσεων, η παρέμβαση του δημοσίου τομέα στην οικονομία, ο κρατικός προϋπολογισμός, η δημοσιονομική κατάσταση και η επίδρασή της στη διαμόρφωση των μακροοικονομικών μεγεθών, η έννοια του ισοζυγίου πληρωμών και ο προσδιορισμός του εισοδήματος σε μία ανοικτή οικονομία.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη

Το μάθημα εξετάζει το ρόλο και τις μορφές των πολιτικών κομμάτων και των κομματικών συστημάτων στις λειτουργίες δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, άσκησης της πολιτικής εξουσίας, καθώς και του δημοκρατικού ελέγχου αυτής. Στις θεματικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνονται η σύνδεση του κομματικού φαινομένου με την παγίωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ζητήματα πολιτικής κουλτούρας, τυπολογίες των κομματικών συστημάτων, οι πολιτικές ιδεολογίες και ο ρόλος των κομμάτων στη λειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσμών και της εκτελεστικής εξουσίας. Ακόμη, εξετάζονται η επίδραση κοινωνικών παραγόντων και ιστορικών γεγονότων στη διαμόρφωση συγκεκριμένων διακυβευμάτων και, συνακόλουθα, στην άνοδο ή παρακμή συγκεκριμένων κομμάτων. Τέλος, εξετάζεται η «κρίση αντιπροσώπευσης» που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες αναπτυγμένες δημοκρατίες.
Περίγραμμα Μαθήματος  

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη – Ζ’ Εξάμηνο

Δημόσια Διοίκηση και Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα

Σκοπός του μαθήματος είναι η αναλυτική και συγκριτική παρουσίαση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη, η οργάνωση και η δομή της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, η λειτουργία και οι ασκούμενες αρμοδιότητες των αρμόδιων φορέων και οι προκλήσεις για τη μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα. Μέσω της διδακτέας ύλης του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα έρθουν σε επαφή με βασικές έννοιες και αρχές του ελληνικού διοικητικού συστήματος, θα κατανοήσουν την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών, την κοινωνική ευημερία και την οικονομική ανάπτυξης και, τέλος, θα αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ανάλυσης και αξιολόγησης  των διοικητικών συστημάτων στην Ελλάδα και διεθνώς.
Περίγραμμα Μαθήματος

Έθνη και Εθνικισμός

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον εθνικισμό. Εξετάζονται όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις με παραδείγματα από την Ευρώπη (όπου πρωτοεμφανίσθηκε ως ιδεολογία) αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μελετάται ο εθνοκεντρισμός και η εθνική αυτοεικόνα στην εκπαίδευση, η οποία αποτελεί τον κοινωνικό θεσμό όπου κατεξοχήν καλλιεργείται και αναπαράγεται η εθνική ταυτότητα. Ανιχνεύονται και εξετάζονται στερεοτυπικές εικόνες και εθνικά στερεότυπα στα εγχειρίδια, στο Λόγο των εκπαιδευτικών αλλά και σε λογοτεχνικά κείμενα και άλλα προϊόντα πολιτισμού. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις θεωρίες για τη δημιουργία των κρατών-εθνών και την άνοδο του εθνικισμού (ως ιδεολογίας που προωθεί τη σύμπτωση πολιτισμικών ορίων και πολιτικών συνόρων).
Περίγραμμα Μαθήματος

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο διεπιστημονικό πεδίο της σύνδεσης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με την ανάπτυξη. Το μάθημα εστιάζει στις θεωρητικές προσεγγίσεις της επιχειρηματικότητας και στη σχέση επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης. Φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με τη σχετική βιβλιογραφία, εστιάζοντας στην ανάπτυξη θεωρητικής επάρκειας και αναλυτικής ικανότητας στα ζητήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι επιμέρους θεματικές που καλύπτει αφορούν την έννοια και τις μορφές της επιχειρηματικότητας, την έννοια και τα είδη της καινοτομίας, τη σπουδαιότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τη διεθνή επιχειρηματικότητα, τεχνολογική αλλαγή και καινοτομία, το περιβάλλον της επιχειρηματικότητας, επιδράσεις της επιχειρηματικότητας στην κοινωνία, Επιχειρηματικότητα, παραγωγική διαδικασία και ανάπτυξη, Επιχειρηματική δραστηριότητα και θεωρίες οικονομικής μεγέθυνσης.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ

Το μάθημα εξετάζει την ιδεολογική και πρακτική επίδραση των ποικίλων ΜΜΕ (Τύπος, κινηματογράφος, τηλεόραση, διαδίκτυο κ.λπ.) στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Ειδικότερα, ενδιαφέρει ο ρόλος τους σε σύγχρονες πολιτικές συμπεριφορές, στη διαχείριση της εξουσίας, στις στρατηγικές επικοινωνίας κομμάτων, κυβερνήσεων, οργανισμών, οικονομικών και κοινωνικών φορέων. Επίσης, αναλύεται η αντίστροφη επιρροή της καταγεγραμμένης κοινής γνώμης (διεθνείς ποσοτικές και ποιοτικές μετρήσεις, δημοσκοπήσεις κ.ά.) στη θεματολογία και τις ιδεολογικές προτιμήσεις των ΜΜΕ. Τα πρακτικά παραδείγματα συνοδεύονται από τις αντίστοιχες θεωρητικές αναλύσεις με βάση στοιχειώδεις έννοιες της φιλοσοφίας και της επικοινωνίας. Το μάθημα έχει, επίσης, στόχο να εισάγει τους φοιτητές στη γνώση των βασικών μηχανισμών της επικοινωνιακής δράσης στη σφαίρα του πολιτικού. Εξετάζονται θέματα που άπτονται των τεχνικών της πολιτικής επικοινωνίας όπως: σχεδιασμός και διαχείριση προεκλογικής εκστρατείας, αξιοποίηση «πολιτικών» πόρων, η διαχείριση των μέσων, ανάλυση μετρήσεων κοινής γνώμης, κ.ο.κ. Το μάθημα έχει, επίσης, στόχο να εισάγει τους φοιτητές στη γνώση των βασικών μηχανισμών της επικοινωνιακής δράσης στη σφαίρα του πολιτικού.
Περίγραμμα Μαθήματος  

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη – H’ Εξάμηνο

Βία και Πολιτική (ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-24)  

Το μάθημα παρουσιάζει τις θεωρίες περί πολιτικής βίας και τις σύγχρονες παραδοχές της σχετικά με τις συγκρούσεις στο εσωτερικό των κρατών. Ειδική μνεία γίνεται σε σύγχρονα φαινόμενα κοινωνικής και πολιτικής εξέγερσης, διεθνικής αλλά και κρατικής βίας Επιπρόσθετα, εξετάζεται το φαινόμενο της δράσης τρομοκρατικών οργανώσεων πολιτικής βίας από το τέλος της δεκαετίας του 1960 έως σήμερα και ειδικότερα της μετεξέλιξης του φαινομένου της πολιτικής βίας στον 21ο αιώνα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά (ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-24)  

Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση και ανάλυση της εκλογικής συμπεριφοράς και των παραμέτρων που την προσδιορίζουν και επηρεάζουν αποφασιστικά την επιλογή των ψηφοφόρων στην εκλογική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές/ήτριες μαθαίνουν τα βασικά ερμηνευτικά μοντέλα της εκλογικής κοινωνιολογίας: την εκλογική γεωγραφία, την πολιτική οικολογία, τις συμπεριφορικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν από τις Σχολές του Κολούμπια και του Μίσιγκαν, την ορθολογική επιλογή καθώς και το μακροκοινωνιολογικό μοντέλο. Άλλα θέματα με τα οποία θα εξοικειωθούν οι φοιτητές/ήτριες είναι η σχέση μεταξύ ψηφοφόρων και κομματικής ταύτισης και τα αίτια των μεγάλων μεταβολών στην εκλογική συμπεριφορά των πολιτών στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις στην Ελλάδα και αλλού. Επίσης, σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των εκλογικών συστημάτων και η επίδρασή τους στην εκλογική συμπεριφορά και το κομματικό σύστημα
Περίγραμμα Μαθήματος

Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές έρχονται σε επαφή και εμβαθύνουν σε θέματα που αφορούν την διοίκηση των περιφερειακών και τοπικών μονάδων, γενικότερα. Το μάθημα εστιάζει σε θέματα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και διοίκησης (σημ. όχι σε θέματα επιχειρήσεων). Αρχικά γίνεται εκτενής ανάλυση όλων των θεωρητικών προσεγγίσεων για το θέμα με σκοπό, μεταξύ άλλων, να γίνουν αντιληπτές οι έννοιες της περιφέρειας, των ΟΤΑ καθώς επίσης και της περιφερειακής και τοπικής οικονομίας αλλά και του λεγόμενου «περιφερειακού προβλήματος». Τέλος, αναλύονται εξειδικευμένα τομεακά θέματα σε σχέση με την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και διοίκηση, όπως αυτά με τον κλάδο των μεταφορών, τον πολιτισμό, τον τουρισμό κ.ά.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτικές Ιδεολογίες

Το μάθημα επιχειρεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του μια χαρτογράφηση των κυριότερων ιδεολογιών –Φιλελευθερισμός, Σοσιαλισμός, Συντηρητισμός, Εθνικισμός, Αναρχισμός, Φασισμός-Εθνικοσοσιαλισμός–, καθώς και πιο σύγχρονων  – Φεμινισμός, Οικολογισμός, Θρησκευτικός Φονταμενταλισμός. Οι φοιτητές αναμένεται αφενός να συγκροτήσουν ένα θεμελιώδες σώμα γνώσης σχετικά με τα σημαντικότερα ιδεολογικά ρεύματα, αφετέρου να σχηματίσουν κριτική ικανότητα αναγνώρισης κι αξιολόγησης ιδεολογικών μοτίβων όπως εκδηλώνονται στη σύγχρονη πολιτική δημοσιότητα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ελληνική Οικονομία

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας μετά τον β’ παγκόσμιο πόλεμο. Εξετάζονται τα διαφορετικά μοντέλα οικονομικής πολιτικής που ακολουθήθηκαν την περίοδο αυτή, η προσπάθεια εκβιομηχάνισης και ο προστατευτισμός που ακολουθήθηκε έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι επιπτώσεις από την ένταξή μας στην ΕΟΚ, η μακροοικονομική πολιτική της δεκαετίας του 1980, η αλλαγή στη νομισματική και συναλλαγματική από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο τρόπος μείωσης του πληθωρισμού για να επιτευχθεί η ένταξή μας στην ΟΝΕ, η οικονομική πολιτική στην μετά ΟΝΕ εποχή, οι αιτίες της οικονομικής κρίσης τη δεκαετία του 2010 και η οικονομική πολιτική μετά το 2019.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ψυχολογία των Επαναστάσεων (ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-24)  

Το μάθημα μελετά το φαινόμενο των επαναστάσεων από τη σκοπιά της πολιτικής ψυχολογίας, δηλαδή του κλάδου της κοινωνικής ψυχολογίας που εστιάζει στους ψυχολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι συνδέονται με τις πολιτικές πρακτικές. Μετά από μια εισαγωγή στη γενική προβληματική και τις μεθόδους της πολιτικής και της κοινωνικής ψυχολογίας, ερευνά τους ψυχολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι υποβαστάζουν τη σταθερότητα των πολιτικών καθεστώτων και που σε ορισμένες ιστορικές συνθήκες παράγουν φαινόμενα «στάσης» και βίαιης πολιτειακής μεταβολής. Οι μηχανισμοί αυτοί συγκροτούν την υποκειμενική πρόσληψη εκείνων των δομικών κοινωνικών δυσλειτουργιών που οδηγούν στην ανάπτυξη θνησιγενών συλλογικών προσδοκιών – η ματαίωση των οποίων εκβάλλει στη δυσαρέσκεια. Ο ψυχικός παράγοντας αναλύεται ακολούθως στην έλξη που ασκούν οι δυνατότητες της «αποχώρησης», της «διαμαρτυρίας» και της «αφοσίωσης», με την επανάσταση ως επιλογή «αποχώρησης» όταν η «αφοσίωση» υποχωρεί υπό το βάρος προϊούσας ανομίας. Η εγκαθίδρυση μιας νέας πολιτικής τάξης εξετάζεται υπό το πρίσμα της ψυχολογικής ανάγκης της «ρουτινοποίησης». Το μάθημα ξεκινά με τη μελέτη θεωρητικών προσεγγίσεων του φαινομένου της επανάστασης και συνεχίζει με την εφαρμογή των θεωρητικών κατηγοριών στην περίπτωση της Γαλλικής Επανάστασης για να αναδείξει την εκδίπλωσή της σύμφωνα με τα στάδια της ανόδου και της πτώσης του επαναστατικού ενθουσιασμού.
Περίγραμμα Μαθήματος

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις – Ζ’ Εξάμηνο

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Το μάθημα καλύπτει τα βασικά θέματα που απασχολούν το διεθνές εμπόριο και τις διεθνείς νομισματικές σχέσεις. Στην ενότητα του διεθνούς εμπορίου παρουσιάζονται οι βασικές θεωρίες ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, τα κύρια μέτρα δασμολογικής και μη δασμολογικής εμπορικής πολιτικής, καθώς και ο ρόλος του ΠΟΕ στην ελεύθερη διακίνηση του εμπορίου. Τέλος, αναπτύσσεται η σημασία των άμεσων ξένων επενδύσεων και των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις σύγχρονες οικονομίες. Στην ενότητα των διεθνών νομισματικών σχέσεων, μετά από μία επισκόπηση της ιστορίας του διεθνούς νομισματικού συστήματος, μελετώνται θέματα σχετικά με την αγορά συναλλάγματος και τις θεωρίες που προσεγγίζουν τον τρόπο καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, τους μηχανισμούς προσαρμογής του Ισοζυγίου Πληρωμών, κάτω από διαφορετικά συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών και τους λόγους που οδηγούν σε αποσταθεροποίηση των αγορών και νομισματικές κρίσεις.
Περίγραμμα Μαθήματος

Διεθνής Μετανάστευση και Διασπορές 

Το μεταναστευτικό φαινόμενο, ιδιαίτερα επίκαιρο στην εποχή μας, αποτελεί συχνά τη θεματική πολυάριθμων ‘λόγων’ είτε αυτοί αναφέρονται στην θρησκευτική ανοχή, την ισονομία, τον ρατσισμο και την ξενοφοβία, τα ναθρώπινα διακιώματα και την Κοινωνία των Πολιτών, είτε σε οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις της μετακίνησης των πληθυσμών. Το μάθημα εξετάζει τη σύγχρονη μετανάστευση και τις διασπορές σε παγκόσμιο επίπεδο. Eξετάζει τους τρόπους με τους οποίους οι μεταναστευτικές κοινότητες εντάχθηκαν στις κοινωνίες υποδοχής, τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τη σχέση με τη μητέρα-πατρίδα ( ανάπτυξη κινημάτων επιστροφής, ‘μετακινούμενες’ διασπορές, κλπ). Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα θεωρητικά μοντέλα προσέγγισης του μεταναστευτικού και διασπορικού φαινομένου ενώ εξετάζονται έννοιες όπως η δημιουργία εθνοτικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων, το Φύλο της μετανάστευσης, η διαλογική σχέση Εαυτού και Αλλου, η αναπαραγωγή στερεοτύπων, τα ζητήματα πολιτικής, κοινωνικής και οικονομική ένταξης, ο πολιτισμικός συγκρητισμός, η γραφή στη γλώσσα του Άλλου. Στο πλαίσιο της μελέτης της ελληνικής μετανάστευσης και διασποράς, προσεγγίζεται η πολιτισμική παραγωγή των διασπορών με έμφαση στην ελληνική διασπορά στην Αμερική, την Αυστραλία και τη Γερμανία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον μεταναστευτικό κινηματογράφο και ντοκυμανταίρ.
Περίγραμμα Μαθήματος

Έθνη και Εθνικισμός

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στον εθνικισμό. Εξετάζονται όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις με παραδείγματα από την Ευρώπη (όπου πρωτοεμφανίσθηκε ως ιδεολογία) αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, μελετάται ο εθνοκεντρισμός και η εθνική αυτοεικόνα στην εκπαίδευση, η οποία αποτελεί τον κοινωνικό θεσμό όπου κατεξοχήν καλλιεργείται και αναπαράγεται η εθνική ταυτότητα. Ανιχνεύονται και εξετάζονται στερεοτυπικές εικόνες και εθνικά στερεότυπα στα εγχειρίδια, στο Λόγο των εκπαιδευτικών αλλά και σε λογοτεχνικά κείμενα και άλλα προϊόντα πολιτισμού. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις θεωρίες για τη δημιουργία των κρατών εθνών και την άνοδο του εθνικισμού (ως ιδεολογίας που προωθεί τη σύμπτωση πολιτισμικών ορίων και πολιτικών συνόρων).
Περίγραμμα Μαθήματος

Η Ρωσία στη Διεθνή Πολιτική και Οικονομία

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη θέση της μετα-σοβιετικής Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία και διεθνή πολιτική. Το μάθημα εστιάζει στις σχολές εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, στα χαρακτηριστικά της ως «αναδυόμενη δύναμη»,στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της Ρωσίας και την ενεργειακή της πολιτική, όπως και στον ρόλο της σε σημαντικά ειδικά θέματα της σύγχρονης διεθνούς ατζέντας. Στόχος του μαθήματος είναι να μπορούν οι φοιτητές να κατανοήσουν πως η Ρωσία αλληλοεπιδρά με άλλους δρώντες στη διεθνή πολιτική και ποιοι παράγοντες καθορίζουν τις διεθνείς της επιλογές. Δίνεται έμφαση στο διεθνές πλαίσιο διαμόρφωσης της Ρωσικής πολιτικής και στα στοιχεία σκληρής και ήπιας ισχύος που προβάλει η Ρωσία σήμερα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της χώρας στη διεθνή κατανομή ισχύος και πλούτου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Περιφερειακή Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή

Το μάθημα εξετάζει τις διεθνείς σχέσεις και την ασφάλεια στον ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στην ιστορία της αραβοϊσραηλινής διένεξης και στη συγκρότηση των κρατών και στο ρόλο των ηγεσιών. Επιπρόσθετα, εξετάζονται η άνοδος του ριζοσπαστικού Ισλάμ, το πρόβλημα της τρομοκρατίας, ο ρόλος των μειονοτήτων, η σύγκρουση Σουνιτών-Σιϊτών, ο περιφερειακός ρόλος του Ιράν, ο ρόλος του πετρελαίου, η κατοχή του Αφγανιστάν, η διασπορά πυρηνικών όπλων και η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία.
Περίγραμμα Μαθήματος

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις – H’ Εξάμηνο

Αναδυόμενες Δυνάμεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση

Tο  μάθημα  εξετάζει  τις πρόσφατες εξελίξεις στη διεθνή πολιτική και οικονομική σκηνή στο πλαίσιο της ανάδυσης νέων κρατών όπως η Βραζιλία, η Ινδία και η Κίνα. Επικεντρώνεται στους τρόπους με τους οποίους μια σειρά από αναπτυσσόμενα κράτη έχουν κατορθώσει να ισχυροποιήσουν σημαντικά τις θέσεις τους στο παγκόσμιο σκηνικό οδηγώντας σε μια defacto αναδιοργάνωση του συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης. Εστιάζει στις οικονομικές και πολιτικές επιλογές των κρατών αυτών κατά τις τελευταίες δεκαετίες, καθώς και στο πως το παγκόσμιο περιβάλλον ευνόησε την ανάδυσή τους. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τους λόγους για τους οποίους κατά την τρέχουσα περίοδο οι αναδυόμενες δυνάμεις έχουν αναδειχθεί σε σημαντικούς δρώντες του παγκόσμιου συστήματος, το ρόλο των οικονομικών κρίσεων στη διεθνή σκηνή, τις περιφερειακές επιλογές των εν λόγω κρατών και τα αποτελέσματα αυτών καθώς και στους τρόπους με τους οποίους μετασχηματίζονται διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί λόγω του νέου φαινομένου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Αφρική: Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις

Η Αφρική είναι σε μεγάλο βαθμό terra incognita στην Ελλάδα. To μάθημα εξετάζει τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Αφρική από την εποχή της αποικιοκρατίας μέχρι σήμερα. Από τις αρχές του 21ου αιώνα, υψηλότεροι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης, το αυξημένο ενδιαφέρον της Κίνας και ορισμένοι άλλοι παράγοντες (όπως η μετανάστευση, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι απειλές για το περιβάλλον) έχουν αυξήσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ήπειρο. Η μελέτη της Αφρικής είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για πολιτικούς επιστήμονες και διεθνολόγους γιατί περιλαμβάνει τη δράση κρατικών και μη κρατικών δρώντων σ’ ένα περιβάλλον όπου συχνά η επιβίωση των καθεστώτων αποτελεί το μείζον ζήτημα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Έδρα Jean Monnet: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γεωπολιτικός Ανταγωνισμός στα Δυτικά Βαλκάνια

Το μάθημα εξετάζει την εμπλοκή της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια και τις προσπάθειες της Ένωσης (συνήθως σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες) να προωθήσει τη σταθερότητα, τη δημοκρατία και την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Επιπλέον, αναλύει τη διαρκώς εντονότερη παρουσία στα Δυτικά Βαλκάνια άλλων εξωτερικών μη-Δυτικών δυνάμεων, όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκίας και οι χώρες του Κόλπου. Ειδικότερα, μελετώνται οι στόχοι, τα μέσα και τις πολιτικές των γεωπολιτικών αυτών δρώντων και διερευνάται η συμβατότητα των επιδιώξεων και των πολιτικών τους με τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της ΕΕ και των ΗΠΑ. Επομένως, εξετάζεται ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός που εκτυλίσσεται στην περιοχή ανάμεσα στην ΕΕ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη μία μεριά, και τις προαναφερθείσες εξωτερικές μη-δυτικές δυνάμεις, από την άλλη, και αποτιμάται ο αντίκτυπος του ανταγωνισμού αυτού στην επίλυση διενέξεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, τον εκδημοκρατισμό και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στα Δυτικά Βαλκάνια.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτικές και Οικονομικές Σχέσεις στον Εύξεινο Πόντο και στον Καύκασο

Το μάθημα έχει ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των δομών και διαδικασιών που συνθέτουν την πολιτική οικονομία του Εύξεινου Πόντου και επηρεάζουν την συμπεριφορά των κρατών και άλλων δρώντων στην περιοχή. Συγκεκριμένα το μάθημα εστιάζει στις διακρατικές οικονομικές σχέσεις, σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας περιλαμβανομένων των «εκκρεμών συγκρούσεων» και στις σύγχρονες μορφές περιφερειακής συνεργασίας. Επιπλέον, μελετά την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και την παρευξείνια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και άλλων σημαντικών δρώντων της περιοχής (Ρωσία, Τουρκία, Ελλάδα).
Περίγραμμα Μαθήματος

Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές/τριες να ασκήσουν τις δεξιότητες έρευνας και συγγραφής, που έχουν αποκτήσει και καλλιεργήσει κατά τη διάρκεια των προηγούμενων έξι εξαμήνων των προπτυχιακών σπουδών τους, με την εκπόνηση μιας μεγάλης σε έκταση (μεταξύ 10 χιλ. και 12 χιλ. λέξεις) επιστημονικής εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα εξοικειωθούν ακόμη περισσότερο, αφενός, με ορισμένες από τις κύριες μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς στις κοινωνικές επιστήμες και, αφετέρου, με τα στάδια έρευνας και συγγραφής ενός εκτενούς επιστημονικού κειμένου, εν προκειμένω της πτυχιακής εργασίας. Το τελικό μαθησιακό αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα είναι η ανάπτυξη και εμβάθυνση της επιστημονικής έρευνας και συγγραφής, σύμφωνα με τα διεθνώς καλύτερα ακαδημαϊκά πρότυπα, σε γνωστικά αντικείμενα ενός από τα δύο γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα, ήτοι της Πολιτική Επιστήμη και των Διεθνών Σχέσεων.
Η πτυχιακή εργασία διαρκεί δύο εξάμηνα και η επιλογή της αντικαθιστά δύο οποιαδήποτε μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
Περίγραμμα Μαθήματος

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής Χειμερινό Εξάμηνο

Topics on European Studies (EUNICE) (in English)

The content of the course is articulated in four main themes which view the European reality from the view points of European studies, political science, international relations, culture, history and philosophy. Within these themes special lectures will tackle issues of political leadership, ideology and practice, policies, security issues, relations withtheEU’s vicinity as well as with more distant actors. Questions of values, of identity and civilization, of the origin of European Integration, be adressed in the secondhalfof the course. A special session will target the english-writing skills of participating students.
Περίγραμμα Μαθήματος

Social Policy

This course introduces students to the theory and practice of social policy in western advanced welfare states. Because it is not possible to cover all aspects of this complex social science discipline in one programme of study, this course focuses on selected key areas in the study of social policy.

In particular, the course aims to:

 • Introduce students to key concepts and principles in social policy, such as ‘welfare’, “equality”, ‘social needs’, ‘social justice’,‘solidarity’ and ‘new social risks’.
 • Introduce students to the main research methods in social policy
 • Introduce students to the historical perspective of social policy
 • Examine competing ideological approaches to ‘welfare’ (eg. liberal, Marxist, social-democratic,  ‘third-way’ etc.)
 • Provide an overview of some of the core social policy areas (eg. health policy, labor market policy, poverty and social exclusion, social economy)
 • Introduce the concept of ‘welfare regime’ and provide an overview of the different welfare systems operating in Europe
 • Examine the development of social policy at the European level (EU)
  Περίγραμμα Μαθήματος

Τα μαθήματα “Social Policy” και “Topics on European Studies” προσφέρονται από κοινού και στα δυο Τμήματα της Σχολής (ΠΕΔΙΣ και ΚκΕΠ) μόνο αν υπάρχουν φοιτητές/τριες Erasmus στο τρέχον εξάμηνο. Εφόσον προσφερθούν, μπορούν να τα επιλέξουν και οι φοιτητές/τριες των δύο Τμημάτων ΠΕΔΙΣ και ΚκΕΠ.

Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι

Μέσω του μαθήματος αυτού οι φοιτητές εισάγονται στη χρήση της Αγγλικής για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς: διδάσκονται να αναγνωρίζουν και να κατανοούν την δομή και τις συμβάσεις του γραπτού και προφορικού Αγγλικού ακαδημαϊκού λόγου, αναπτύσσουν σχετικό λεξιλόγιο, μαθαίνοντας παράλληλα σύνθετες συντακτικές και γραμματικές δομές κοινές στο είδος. Αποκτούν τις κατάλληλες στρατηγικές για την προσέγγιση, ανάγνωση/ακρόαση και κατανόηση σχετικώς εκτεταμένων, μέτριας δυσκολίας αυθεντικών επιστημονικών κειμένων που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών τους και παράγουν μέτριας έκτασης και δυσκολίας γραπτό και προφορικό ακαδημαϊκό λόγο. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στη διδασκαλία αρχών περίληψης κειμένου, σύνταξης παραγράφου, γλωσσικών χαρακτηριστικών του ακαδημαϊκού λόγου και βιβλιογραφικής αναφοράς. Γίνεται εκτεταμένη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τμήματος για την εξάσκηση στο λεξιλόγιο και τη συγγραφή εκθέσεων, του Διαδικτύου και πολυμέσων. Παράλληλα, ζητείται από τους φοιτητές να αναγνώσουν τουλάχιστον ένα βιβλίο για το οποίο δίνεται υποστηρικτικό υλικό και να κάνουν μια παρουσίαση της εργασίας τους ομαδικά ή ατομικά.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις (ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-24)  

Το μάθημα εστιάζει στις μη συμβατικές προκλήσεις για τη σύγχρονη διεθνή ασφάλεια. Στόχος του μαθήματος είναι να μελετήσει υφιστάμενες και δυνητικές απειλές που διαμορφώνονται στο πλαίσιο ενός παγκοσμιοποιημένου διεθνούς συστήματος. Το μάθημα θα επικεντρωθεί τόσο στις δυναμικές που αναπτύσσονται εντός των κρατών όσο και εκείνων που αναπτύσσονται σε ένα διεθνικό και εξω-κρατικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, θα διερευνηθούν θεωρητικές και πρακτικές όψεις φαινομένων, όπως τα «αποτυχημένα» κράτη, οι διεθνοποιημένες εμφύλιες συγκρούσεις και η διεθνής τρομοκρατία. Παράλληλα, αντλώντας παραδείγματα από τη σύγχρονη εποχή, θα εξεταστεί η διεύρυνση της έννοιας της ασφάλειας σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και οι πανδημίες.
Περίγραμμα Μαθήματος

Γαλλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων με σκοπό την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας σε σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο τμήμα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας ως πηγές κείμενα από το γαλλόφωνο τύπο και το διαδίκτυο, οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τη γαλλική γλώσσα και τη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα εστιάζοντας σε θέματα που αφορούν την Πολιτική Επιστήμη, τις Διεθνείς Σχέσεις και την Διπλωματία.
Περίγραμμα Μαθήματος

Διαδίκτυο και Διεθνής Ασφάλεια (ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-24)  

Το μάθημα έχει ως στόχο να μελετήσει τον ρόλο του διαδικτύου στη διεθνή ασφάλεια, κατά την μετάβαση από την τρίτη στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας και συνδεσιμότητας, το διαδίκτυο αποτελεί προσφιλές πεδίο δράσης για κράτη, ομάδες πολιτικής βίας και κοινούς εγκληματίες,. Με επίκεντρο φαινόμενα όπως τα fake-news, το hacktivism, την κυβερνο-τρομοκρατία και το κυβερνο-έγκλημα, το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με—συχνά αφανείς—όψεις του διαδικτύου και τις επιπτώσεις τους στη διεθνή ασφάλεια.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ειδικά Θέματα Πολιτικής Φιλοσοφίας

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η ρύθμιση της πολεμικής βίας. Αυτή γίνεται με δύο τρόπους: ο πρώτος είναι η διαμόρφωση κανόνων μέσα από την θεωρία του Δίκαιου Πολέμου. Ο δεύτερος είναι η νομιμοποίηση ορισμένων μορφών πολέμου και η απονομιμοποίηση άλλων, ανάλογα με τον τύπο του Κράτους ο οποίος κυριαρχεί σε κάθε ιστορική εποχή. Το μάθημα εξετάζει παράλληλα την θεωρητική παράδοση του Δίκαιου Πολέμου και τις διαδοχικές μορφές νομιμοποίησης του πολέμου. Αναδεικνύει έτσι τη συμπληρωματικότητα αλλά τα σημεία στα οποία συγκρούονται. Ειδικότερα εστιάζει στο σημείο όπου η νεώτερη μορφή νομιμοποίησης στρέφεται εναντίον της παράδοσης του Δίκαιου Πολέμου, καταγγέλλοντάς την ότι στην πράξη αναιρεί την περιστολή της βίας. Παράλληλα εξετάζει τον αντίλογο από τη σκοπιά της θεωρίας του Δίκαιου Πολέμου: ο κύριος εκπρόσωπός της, Michael Walzer, θεωρεί ότι η έννοια του «δίκαιου πολέμου» είναι ένα εργαλείο κριτικής που μπορεί να καταγγείλει την ιδεολογική τους νομιμοποίηση εάν αυτή δεν πληροί τα κριτήρια της δικαιοσύνης.

Στα πλαίσια αυτά εξετάζονται κεντρικά ζητήματα της «ηθικής του πολέμου» όπως η διάκριση μαχητών-αμάχων και η έννοια των «παράπλευρων απωλειών», η ιδέα της «ανθρωπιστικής επέμβασης», η ιδέα του προληπτικού πολέμου ή «πρώτου πλήγματος», το πρόβλημα του επαναστατικού και του άτακτου πολέμου κ.α.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ευρωπαϊκός Πολιτισμός – Το Φεμινιστικό Κίνημα

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι βασικοί σταθμοί της ιστορίας του φεμινιστικού κινήματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη, παρουσιάζονται μεγάλες μορφές γυναικών που σημάδεψαν το χώρο αυτό (Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft, Simon de Beauvoir, Ηélène Cixous, Judith Butler, κ.α.) καθώς και οι κυριότερες αρχές των θεωρητικών μοντέλων που χαρακτήρισαν τα τρία στάδια του φεμινιστικού κινήματος. Εξετάζονται επίσης, κυρίως σε επίπεδο εφαρμογής μέσα από κείμενα, video και κινηματογραφικές αναπαραστάσεις ή ντοκιμαντέρ, ιδιαίτερες θεματικές όπως η ‘γυναικεία γραφή’, το γυναικείο σώμα στα Media και στη διαφήμιση, η γυναίκα και τα κοινά, η γυναίκα ως αναπαράσταση (popculture, performences, etc), τα σύγχρονα κινήματα (#metoo, κ.ά.).
Περίγραμμα Μαθήματος

Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με αυτό που ευρέως ορίζεται ως ΚτΠ. Αν και μελετητές των διεθνών σχέσεων παραδοσιακά εστιάζουν στις σχέσεις μεταξύ κυρίαρχων κρατών, η παγκοσμιοποίηση και η ενίσχυση των επιστημονικών δικτύων εισήγαγαν στον τομέα της διαμόρφωσης πολιτικών μη κρατικούς δρώντες, όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), άτυπα κοινωνικά δίκτυα, κινήσεις πολιτών, κοινωνικά κινήματα, επιστημονικές ενώσεις κ.α.  Το μάθημα θα εξετάσει εννοιολογικά τι ορίζεται ως ΚτΠ, καθώς και το ρόλο της στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση. Επίσης, θα μελετήσει σε βάθος τον αντίκτυπο της ΚτΠ στη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν κρίσιμους τομείς όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους δημοκρατικούς θεσμούς εξετάζοντας, παράλληλα, σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη νομιμοποίηση των οργανώσεων αυτών, την λογοδοσία και την διαφάνεια. Έμφαση θα δοθεί στη θέση και το ρόλο της ΚτΠ στην Ελλάδα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Πρακτική Άσκηση – Erasmus Placement

Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» δίνει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τη δυνατότητα απασχόλησής τους σε φορείς, επιχειρήσεις ή οργανισμούς, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για την μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριοποίηση.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μέσα από δύο άξονες:

 • ToΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ). Αναλυτικότερα στοιχεία στο praktiki.uop.gr.
 • Μια άλλη μορφή Πρακτικής Άσκησης είναι το «ErasmusPlacement», το οποίο προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+: Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση» και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε επιχείρηση ή οργανισμό υποδοχής του εξωτερικού, με διάρκεια από 3-12 μήνες, και με την παροχή μερικής χρηματοδότησης, παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη αναγνώριση μονάδων ECTS, αφού έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις, όπως έχουν καθοριστεί στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.uop.gr/erasmus/).

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Εκπαίδευσης που παρέχεται από το Τμήμα, καθώς αποτελεί σημείο σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει στην αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, αλλά και στην επωφελέστερη ένταξη, μετά την αποφοίτηση, στην αγορά εργασίας.
Περίγραμμα Μαθήματος

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής – Εαρινό Εξάμηνο

Education Policy

The aim of this course is to introduce students to the theory and practice of modern educational policy. The course starts out with an overview of the most important theoretical approaches shaping modern education policy. The course places a special interest in addressing issues such as education leadership, the interplay between institutions and education, the role of education in economic development, understanding the growing importance of technology in shaping educational services, while issues relating to socioeconomic inequality are also central to the course. Both formal and informal institutions of education are discussed, including the political, organizational, economic, and social factors affecting schools and higher education institutes. The course is grounded in a wide and updated interdisciplinary literature stemming from sociology, political science, and economics reflecting the diverse research and teaching interests of the faculty members.
Περίγραμμα Μαθήματος

Topics on International Studies (EUNICE)

The course focuses on a series of specialized topics of International Studies. It combines a broad and inclusive overview of International Studies with a more detailed focus on specific case studies ranging from security issues to emerging powers and from progress in the European integration to the role of Diasporas in the era of globalization. Students will draw upon a wide variety of resources: books, research articles as well as think tank studies and international organizations reports.
Περίγραμμα Μαθήματος

Το μάθημα “Topics on International Studies” προσφέρεται από κοινού και στα δυο Τμήματα της Σχολής (ΠΕΔΙΣ και Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής) μόνο εάν  υπάρχουν φοιτητές/τριεςErasmus στο τρέχον εξάμηνο. Εφόσον προσφερθούν, μπορούν να τα επιλέξουν και οι φοιτητές/τριες των δύο Τμημάτων, ΚκΕΠ και ΠΕΔΙΣ.

Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ

Μέσω του μαθήματος οι φοιτητές αναπτύσσουν περαιτέρω την ικανότητά τους να κατανοούν, να χειρίζονται και να παράγουν τον αγγλικό ακαδημαϊκό λόγο σε όλες του τις μορφές και ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές τους στο Τμήμα, διευρύνοντας τις γνώσεις τους για τα θέματα αυτά παράλληλα με τις γνώσεις τους στη γλώσσα (ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, κλπ). Συγκεκριμένα, οι φοιτητές διδάσκονται κείμενα και λεξιλόγιο στην Αγγλική γλώσσα σχετικά με την ακαδημαϊκή έρευνα καθώς και τα χαρακτηριστικά όλων των μερών ενός ερευνητικού άρθρου και εξασκούνται στη συγγραφή περίληψης, παράφρασης, εισαγωγής ενός άρθρου και μεθοδολογίας έρευνας. Επίσης, διδάσκονται κατάλληλες στρατηγικές προσέγγισης, κατανόησης και ανάλυσης επιστημονικών άρθρων και αποσπασμάτων επιστημονικών βιβλίων με περιεχόμενο σχετικό με το αντικείμενο σπουδών τους και εξασκούνται σε αυτές. Επιπλέον, οι φοιτητές εξοικειώνονται με τον αγγλικό προφορικό ακαδημαϊκό λόγο και τις ικανότητες που σχετίζονται με αυτόν (π.χ. στοχευμένη ακρόαση, σωστές σημειώσεις). Οι φοιτητές καλούνται να γράψουν μέτριας έκτασης εκθέσεις και να κάνουν σύντομης διάρκειας ομαδικές/ατομικές παρουσιάσεις μιας εργασίας τους που βασίζεται σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Γίνεται εκτεταμένη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Τμήματος για την εξάσκηση στο λεξιλόγιο και τη συγγραφή εκθέσεων και του Διαδικτύου. Τέλος, οι φοιτητές θα βελτιώσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους και θα εξασκηθούν στη διατύπωση απόψεων μέσω επιχειρηματολογίας πάνω σε θέματα του αντικειμένου σπουδών τους.
Περίγραμμα Μαθήματος

Γαλλική Γλώσσα για Κοινωνικούς και Πολιτικούς Επιστήμονες

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες και των δύο Τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων & Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής). Σκοπός του μαθήματος είναι,  χρησιμοποιώντας ως έναυσμα κείμενα και πηγές από το γαλλόφωνο τύπο και το διαδίκτυο (επιπέδου Β1-Β2), οι φοιτητές/τριες να αναπτύξουν το λεξιλόγιό τους με έμφαση στη βασική ορολογία του αντικειμένου των σπουδών τους. Κατ’ επέκταση να καταστούν ικανοί/ικανές  να επικοινωνούν αποτελεσματικά σ’ ένα γαλλόφωνο περιβάλλον και να μελετούν τη γαλλόφωνη βιβλιογραφία τη σχετική με την Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις, την Κοινωνική Πολιτική και την Εκπαιδευτική Πολιτική.
Περίγραμμα Μαθήματος

Γαλλική Γλώσσα και Διαπολιτισμοί

Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που μελετούν την Πολιτική Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις με σκοπό τη μελέτη και κωδικοποίηση θεωρητικών αντιλήψεων για τις διαπολιτισμικές σχέσεις και μεταφορές ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Χρησιμοποιώντας ως πηγές κείμενα της ελληνικής και γαλλικής γραμματείας καθώς και άρθρα του Τύπου, οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν έννοιες όπως ελληνικότητα και ετερότητα, Εγώ και ο Άλλος, πολυδιάστατη και πολύμορφη ταυτότητα (εθνική, ευρωπαϊκή, βαλκανική κ. ά.). Με αυτό τον τρόπο, η πολιτισμική κληρονομιά δεν προσεγγίζεται ως ένα κλειστό σύστημα αλλά ως μια συνεχής αντιπαραβολή του οικείου με το ξένο, όπου το βίωμα ανάμεσα σε δύο γλώσσες και δύο κουλτούρες αποκαλύπτει πόσο ρευστά και διαρκώς μεταβαλλόμενα είναι τα όρια ανάμεσα στο “ανήκειν” με το “μη-ανήκειν”.  Γλώσσες διδασκαλίας: ελληνική και γαλλική (για την παρακολούθηση του μαθήματος χρειάζονται μόνο βασικές γνώσεις της γαλλικής, επιπέδου Α1-Α2).
Περίγραμμα Μαθήματος

Ειδικά Θέματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής

Το μάθημα εξετάζει τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές σύστημα και αναλύει τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν την εξωτερική πολιτική της χώρας. Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τα χρονίζοντα προβλήματα των ελληνικών διεθνών σχέσεων, δηλαδή την ελληνοτουρκική διένεξη, το Κυπριακό ζήτημα και τη διένεξη για την ονομασία της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Παράλληλα, αποτιμάται η συνεισφορά της Ελλάδας στη προσπάθεια διαχείρισης των σημαντικότερων περιφερειακών κρίσεων που ξέσπασαν τη μεταψυχροπολεμική εποχή. Τέλος, μελετώνται οι σχέσεις της Ελλάδας με τις μεγάλες δυνάμεις και συζητιέται η δραστηριότητα που η χώρα αναπτύσσει σε διεθνείς οργανισμούς και πολυμερείς διαδικασίες και πρωτοβουλίες.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Η ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) συνδέεται με την ανάγκη υπερεθνικής κοινωνικής ρύθμισης την εποχής της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Η ΕΚΠ συναρτάται με τη μελέτη διαδικασιών όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την υπερεθνική αναδιανομή πόρων, το ρόλο των Ευρωπαϊκών θεσμών και την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Η ΕΚΠ αναφέρεται πρωτίστως σε υπερεθνικές ρυθμίσεις κοινωνικού χαρακτήρα που προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς – κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Σταδιακά, η ανάδειξη της ανάγκης για υπερεθνική κοινωνική ρύθμιση της καπιταλιστικής οικονομίας, η αποδυνάμωση της εθνικής κοινωνικής πολιτικής και η ενδυνάμωση της αλληλεπίδρασης εθνικής και υπερεθνικής ευημερίας, προσδίδουν στην ΕΚΠ έναν ολοένα και κρισιμότερο ρόλο για την Ευρωπαϊκή προοπτική στον 21ο αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται η θεματολογία των μαθημάτων η οποία περιλαμβάνει ερωτήματα για την έννοια και την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής, τα πεδία της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής, τα Ευρωπαϊκά Κοινωνικά Δικαιώματα, τις προοπτικές της Κοινωνικής Ευρώπης και τις προκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πολιτική

Το μάθημα επικεντρώνεται στις λεγόμενες «συμπληρωματικές», «υποστηρικτικές» ή «συντονιστικές» αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ένωση έχει αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για τη συμπλήρωση, την υποστήριξη ή τον συντονισμό της δράσης των κρατών μελών, χωρίς να αντικαθιστά την αρμοδιότητά τους στους συγκεκριμένους τομείς. Το μάθημα εξετάζει ειδικότερα τις αρμοδιότητες της Ένωσης στο πεδίο του πολιτισμού και τον τρόπο με τον οποίο ασκούνται. Εστιάζει στην πολιτιστική πολιτική της Ένωσης, στην ιστορική εξέλιξή της, στις διαδικασίες χάραξής της και στα εργαλεία της. Παράλληλα, το μάθημα εξετάζει τις δράσεις της Ένωσης που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την πολιτιστική κληρονομιά, τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και την πολιτιστική πολυμορφία στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών πολιτικών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εσωτερική αγορά και στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης ενώ ο πολιτισμός προσεγγίζεται και από τη σκοπιά των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Περίγραμμα Μαθήματος

Θεμελιώδη Δικαιώματα

Το μάθημα αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ως εθνικό νοείται η προστασία κατά το Ελληνικό Σύνταγμα και αφορά την γενική θεωρία προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των επιμέρους δικαιωμάτων που προστατεύονται από το ελληνικό Σύνταγμα. Ως διεθνές επίπεδο νοείται η προστασία σε οικουμενικό επίπεδο (ΟΗΕ) και δε περιφερειακό, όπου εκεί θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλα, τα οποία ούτως ή άλλως αποτελούν εσωτερικό Δίκαιο, εφόσον τα έχει υπογράψει και κυρώσει η Ελλάδα.
Περίγραμμα Μαθήματος

Ιστορία, Πολιτική, Πολιτισμός: Κόμικς, Κινηματογράφος, Στρατευμένη Λογοτεχνία

“Η εγγραφή της ιστορικής μνήμης και των ιδεολογιών στο πολιτισμικό προїόν, καθώς και μορφές αποκωδικοποίησης και ανάλυσής τους, αποτελούν βασική θεματική ενότητα. Η λογοτεχνία θεωρείται το πλέον προνομιακό μέσο έκφρασης του ιστορικού γεγονότος λόγω της αναπαραστασιακής της φύσης, της συμβολικότητας της γλώσσας, και της δυνατότητας να παρουσιάζει πλευρές των ιστορικών και πολιτικών συμβάντων όπως αυτά αντανακλώνται στο ατομικό και συλλογικό φαντασιακό.
Στο μάθημα αυτό προσεγγίζονται μέσα από κόμικς, κινηματογραφικές ταινίες, λογοτεχνικά κείμενα και ντοκυμανταίρ, σημαντικά ιστορικά και πολιτικά γεγονότα που σημάδεψαν την ελληνικη ιστορία και κοινωνία, διάφορες μορφές καλλιτεχνικής ‘αντίστασης’ σε απολυταρχικά και φασιστικά καθεστώτα καθώς και η εγγραφή του συλλογικού τραύματος (μικρασιατική καταστροφή, εμφύλιος, δικτατορία, μεταναστεύσεις). Το μάθημα έχει τη μορφή σεμιναρίων και εστιάζει στον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό χώρο.”
Περίγραμμα Μαθήματος

Νέα Οικονομία και Προκλήσεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Περιβάλλον

Η οικονομία του μέλλοντος φαίνεται να απομακρύνεται σημαντικά από τα χαρακτηριστικά στις «σμιτθιανού» τύπου οικονομίας καθώς όλο και περισσότερα αγαθά παράγονται υπό συνθήκες αυξανόμενων οικονομιών κλίμακας. Στη σύγχρονη οικονομία η δυνατότητα δημιουργίας καινοτομίας αποτελεί τη βασική πηγή δημιουργίας πλούτου ενώ η αξιολογική σημασία των αγαθών μεταβάλλεται σημαντικά καθώς το υποκείμενο της αξίας τείνει να λάβει περισσότερο άυλη μορφή. Οι παραδοσιακές οικονομικές πολιτικές φαίνονται αδύναμες να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν κυρίως τη μειωμένη σημασία της εργασίας στην κατανομή του πλούτου, τις αυξανόμενες ανισότητες, τη φθίνουσα ανταγωνιστικότητα και την υπερχρέωση της Δύσης και την έλλειψη ασφαλών επενδυτικών αγαθών.
Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των μικροοικονομικών και μακροοικονομικών επιπτώσεων της νέας οικονομίας και των προκλήσεων που έχουν διαμορφωθεί στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως:
– παγκοσμιοποίηση τώρα και στο παρελθόν: μύθοι και πραγματικότητα,
– αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων και υπηρεσιών στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας,
– οικονομίες κλίμακος, ανταγωνισμός και μορφές αγοράς,
– το μέλλον της εργασίας και οι ανισότητες πλούτου και εισοδήματος,
– η σημασία της ανταγωνιστικότητας ως προσδιοριστικού παράγοντας της ευημερίας των χωρών,
– η υπερχρέωση των χωρών της Δύσης,
– ο προσδιορισμός της αξίας στη νέα οικονομία και η έλλειψη ασφαλών επενδυτικών αγαθών,
– πομφόλυγες, καζίνα ή νέα οικονομία: ανάλυση των χρηματοπιστωτικών κρίσεων των τελευταίων δεκαετιών,
– η σημασία της ρευστότητας στην αντιμετώπιση των κρίσεων και τα όρια της νομισματικής χαλάρωσης,
– τα διλήμματα πολιτικής για την αποτελεσματική λειτουργία των αγορών,
– παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες

Περίγραμμα Μαθήματος

Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις (ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-24)  

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν και να αναδειχθούν η σχέση των κομμάτων με τις πολιτικές δημοσκοπήσεις, καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά και στάδια της σύγχρονης ερευνητικής διαδικασίας. Οι φοιτητές/ήτριες μαθαίνουν για την ιστορία των πολιτικών κομμάτων με επίκεντρο την Ελλάδα. Επίσης μαθαίνουν την ιστορία των πολιτικών δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και κατανοούν τα χαρακτηριστικά των μεθοδολογικών εργαλείων των πολιτικών δημοσκοπήσεων, τις τεχνικές και τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας. Προβληματίζονται για το ρόλο των δημοσκοπήσεων στην κατανόηση και ανάλυση της πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Οι φοιτητές/ήτριες κατανοούν τη σχέση των πολιτικών ερευνών γνώμης με τα Μ.Μ.Ε. καθώς και τη σχέση κομμάτων και κυβερνήσεων με αυτές για τη χάραξη επικοινωνιακής, πολιτικής κι εκλογικής στρατηγικής. Προβληματίζονται επίσης γύρω από τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα των δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με τους κανόνες διεξαγωγής και δημοσιοποίησης. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες (ασκήσεις) αναπτύσσοντας ικανότητες και δεξιότητες στη χρήση γραπτού λόγου, συγκέντρωση και ιεράρχηση πληροφοριών από διάφορες πηγές (διαδίκτυο).
Περίγραμμα Μαθήματος

Πρακτική Άσκηση – Erasmus Placement

Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» δίνει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες τη δυνατότητα απασχόλησής τους σε φορείς, επιχειρήσεις ή οργανισμούς, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο Τμήμα, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα για την μελλοντική τους επαγγελματική δραστηριοποίηση.

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μέσα από δύο άξονες:

 • ToΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ). Αναλυτικότερα στοιχεία στο praktiki.uop.gr.
 • Μια άλλη μορφή Πρακτικής Άσκησης είναι το «ErasmusPlacement», το οποίο προσφέρεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+: Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση» και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και στις φοιτήτριες για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε επιχείρηση ή οργανισμό υποδοχής του εξωτερικού, με διάρκεια από 3-12 μήνες, και με την παροχή μερικής χρηματοδότησης, παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη αναγνώριση μονάδων ECTS, αφού έχουν εκπληρωθεί οι απαιτήσεις, όπως έχουν καθοριστεί στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης (πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.uop.gr/erasmus/).

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Εκπαίδευσης που παρέχεται από το Τμήμα, καθώς αποτελεί σημείο σύνδεσης της θεωρίας με την πράξη και συμβάλλει στην αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών, αλλά και στην επωφελέστερη ένταξη, μετά την αποφοίτηση, στην αγορά εργασίας.
Περίγραμμα Μαθήματος

Το Παλαιστινιακό Ζήτημα: Μια Συγκριτική Προσέγγιση

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση του Παλαιστινιακού Ζητήματος από την εγκαθίδρυση της Βρετανικής Εντολής μέχρι την κατάρρευση της ειρηνευτικής διαδικασίας του Όσλο και την διάσπαση των παλαιστινιακών εδαφών μεταξύ Δυτ. Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας στην δεκαετία του 2000. Βασικός τρόπος προσέγγισης είναι η σύγκριση του Παλαιστινιακού με το Ζήτημα της Αλγερίας στις δεκαετίες του 1950-1960 και του Ιρλανδικού Ζητήματος μέχρι την δημιουργία του ημιανεξάρτητου  FreeIrishState, το 1922.
Περίγραμμα Μαθήματος