Πρακτική Άσκηση

Περιεχόμενα

Τι είναι το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης;

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί μέρος του Προγράμματος Σπουδών και οργανώνεται σε επίπεδο Πανεπιστημίου και Τμήματος. Προσφέρει μία αναντικατάστατη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, προκειμένου να προετοιμαστούν οι φοιτητές για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με πόρους και σύμφωνα με τους κανόνες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Όλες οι αιτήσεις των φοιτητών, η υποβολή των δικαιολογητικών και η διαχείριση του προγράμματος γίνεται μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://praktiki.uop.gr.

Συνοπτικά:

 • Απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο τρίτο έτος σπουδών, καθώς και σε επόμενα έτη.
 • Ισοδυναμεί με ένα μάθημα επιλογής.
 • Διαρκεί τρεις μήνες, είναι αμειβόμενη και για το διάστημα αυτό οι φοιτητές ασφαλίζονται στο ΙΚΑ για την περίπτωση ατυχήματος στον εργασιακό χώρο.
 • Κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να αναλάβει θέση πρακτικής άσκησης μόνο για μία περίοδο.
 • Κάθε φοιτητής αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σχετικών καθηκόντων, όπως προβλέπεται από την σύμβαση η οποία υπογράφεται μεταξύ Πανεπιστημίου, φορέα και φοιτητή. Ορίζονται επιβλέποντες από το φορέα και από το Τμήμα για κάθε φοιτητή.

Τα στάδια για την συμμετοχή των φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση

 1. Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από το Τμήμα, η οποία αναρτάται στο σχετικό πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και τον ιστότοπο του Τμήματος.
 2. Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης, κατάθεση όλων των δικαιολογητικών και επιλογή των φορέων εκ μέρους των φοιτητών στο https://praktiki.uop.gr.
 3. Αξιολόγηση των αιτήσεων από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με τα κριτήρια του Τμήματος (βλ. παρακάτω) και ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων στο σχετικό πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και τον ιστότοπο του Τμήματος.
 4. Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εκ μέρους των φοιτητών και αξιολόγηση των αιτημάτων από την Επιτροπή Ενστάσεων του Τμήματος για πέντε ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
 5. Κατανομή θέσεων πρακτικής.
 6. Οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, ενημέρωση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση των αποτελεσμάτων, ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων στο σχετικό πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και τον ιστότοπο του Τμήματος, ολοκλήρωση των ενεργειών για την σύναψη των συμβάσεων από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου και ακολούθως ανάληψη των καθηκόντων από τους φοιτητές.
 7. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ακολουθεί αξιολόγηση εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων (επιβλέποντες στους φορείς, επιβλέποντες καθηγητές και συμμετέχοντες φοιτητές).

Σε όλα τα στάδια της οργάνωσης του προγράμματος για την πρακτική άσκηση ισχύουν ουσιαστικά κριτήρια αξιοκρατίας σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς  και πλήρους δημοσιότητας με ανάρτηση όλων των ενεργειών στον ιστότοπο του Τμήματος.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

Κριτήρια Μοριοδότηση
Αριθμός επιτυχώς ολοκληρωμένων μαθημάτων 1 μάθημα = 1 μόριο
Μέσος όρος βαθμολογίας μόρια = μέσος όρος * 10
Γλωσσομάθεια 5 μόρια για κάθε ξένη γλώσσα + 2 μόρια για επίπεδο αντίστοιχο του Proficiency
Γνώσεις και δεξιότητες χρήσης Η/Υ 2 μόρια
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία έως 5 μόρια
Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus, άλλα σεμινάρια, συνέδρια κλπ. έως 5 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο φοιτητής ο οποίος συγκεντρώνει περισσότερα μόρια σε κάθε ένα από τα προαναφερθέντα κριτήρια σύμφωνα με τη σειρά αξιολόγησής τους.

Υπεύθυνοι του Προγράμματος

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 • Πρόεδρος: Μάνος Παπάζογλου (Επίκουρος Καθηγητής, epapaz@uop.gr)
 • Μέλη: Χαράλαμπος Τσιλιώτης (Επίκουρος Καθηγητής), Σωτήρης Βανδώρος (Επίκουρος Καθηγητής)
 • Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτριος Ροζάκης (Λέκτορας), Νικόλαος Τζιφάκης (Αναπληρωτής Καθηγητής), Ευστάθιος Φακιολάς (Επίκουρος Καθηγητής).

Επιτροπή Ενστάσεων

 • Μέλη: Βασιλική Λαλαγιάννη (Καθηγήτρια), Σωτήρης Πετρόπουλος (Επίκουρος Καθηγητής), Σωτήρης Ρούσσος (Αναπληρωτής Καθηγητής)
 • Αναπληρωματικά μέλη:  Αστέρης Χουλιάρας (Καθηγητής), Παναγιώτα Μανώλη (Επίκουρη Καθηγήτρια), Σωκράτης Κονιόρδος (Καθηγητής).

Υπεύθυνη γραμματείας: Ελένη Γεωργούλια (elenigeorgoulia@uop.gr, 27410-40044).

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας Πρακτικής  Άσκησης

 

Φορείς Πρακτικής Άσκησης (Ενδεικτικά)

Πολιτικοί θεσμοί: Βουλή των Ελλήνων, Διπλωματική Ακαδημία Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δήμος Κορίνθου (Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής), A.Ε.ΔΙ.Κ. (Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου), Συνήγορος του Πολίτη, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (EETAA), Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ερευνητικά Κέντρα/Ιδρύματα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ), Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ/Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), Ίδρυμα Κων. Καραμανλής, Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Πράσινο Ταμείο, Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

ΜΚΟ: Actionaid Ελλάς, PRAKSIS,  Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Vouliwatch, HIGGS, Ithaca Laundry, The E sqare Project, The Tipping Point.

Επαγγελματικοί φορείς: Επιμελητήριο Κορινθίας, Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ιδιωτικές Εταιρείες: Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΕΛΕΣΜΑ),  V-Cube A.E., Παναγιώτα Βλάχου-Μαρία Βλάχου Ο.Ε. (FEREIKOS HELIX), 24 Media Μ.ΕΠΕ Εφαρμογές Πληροφορικής.

Τρέχουσα Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Ακαδ. έτος 2021- 2022)

Ιστορικό Πρακτικής Άσκησης

16η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Ακαδ. έτος 2020- 2021)

15η περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Ακαδ. έτος 2019-2020)

 

14η περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Ακαδ. έτος 2018-2019)

 

 

13η περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Ακαδ. έτος 2017 – 2018)

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2017-18

12η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (1/2/2017 – 31/10/2017)

 

11η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016, 1/7/2016 – 31/10/2016)

10η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015, 1/7/2015–31/8/2015)

9η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015, 1/5/2015–30/6/2015)

8η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015, 1/10/2014–30/11/2014)

7η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014, 1/4/2014–31/5/2014)

6η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014, 1/10/2013 – 30/11/2013)

Στους φοιτητές που έχουν επιλεγεί, έχουν σταλεί οδηγίες για την επικοινωνία με τους φορείς τους στον λογαριασμό e-mail που διαθέτουν από το Παν/μιο Πελ/νήσου.

5η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013, 1/4/2013 – 31/5/2013)

4η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013, 1/10/2012 – 30/11/2012)

3η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012, 2/4/2012 – 31/5/2012)

2η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Χειμερινό Εξάμηνο 2011-2012, 3/10/2011 – 30/11/2011)

1η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011, 1/4/2011 – 31/5/2011)

 

Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου