Πρακτική Άσκηση

Περιεχόμενα

Τι είναι το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης;

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποτελεί μέρος του Προγράμματος Σπουδών. Προσφέρει μία αναντικατάστατη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, προκειμένου να προετοιμαστούν οι φοιτητές για την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να:

 • εφαρμόσουν γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών όπως σε πρακτικές εφαρμογές,
 • εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον και όπως απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου,
 • αναπτύξουν ικανότητες αναζήτησης λύσεων σε εφαρμογές όπως αγοράς εργασίας,
 • αναλάβουν πρωτοβουλίες στον χώρο εργασίας,
 • επιλέξουν όπως πλέον κατάλληλες τεχνικές σε εφαρμογές όπως αγοράς εργασίας,
 • αναπτύξουν επαγγελματική συνείδηση,
 • συνυπάρχουν εργασιακά με διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους,
 • αποκτήσουν εμπειρία συλλογικής εργασίας.

Θεσμοθέτηση προγράμματος

Η ΠΑ αποτελεί θεσμοθετημένο εκπαιδευτικό έργο, το οποίο προσφέρεται ως μάθημα επιλογής του προγράμματος σπουδών. Απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το Δ΄ εξάμηνο σπουδών, και φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών και μεταγενέστερο. Αντιστοιχεί σε πέντε πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
Τα όργανα τα οποία συντονίζουν την ΠΑ είναι η Επιτροπή για την Πρακτική Άσκηση της οποίας προεδρεύει ο Υπεύθυνος Τμήματος, και υποστηρίζεται από στέλεχος της γραμματείας. Σε κάθε ασκούμενο ανατίθεται επόπτης καθηγητής, ο οποίος επιβλέπει και αξιολογεί την πρόοδο του ασκούμενου έως την ολοκλήρωση της ΠΑ.

Βασικά στοιχεία

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι φοιτούν από το Γ΄ έτος σπουδών και μεταγενέστερο, και προσφέρεται ως μάθημα επιλογής.
 • Οργανώνεται σύμφωνα με το άρθρο 69 «Πρακτική άσκηση φοιτητών» του Ν. 4957 (Α΄ 141/21.7.2022), τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Απόφαση Συγκλήτου 38/ 11.03.2022, Συνεδρίαση 211η), και τον Κανονισμό του Τμήματος για την ΠΑ, και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των κανόνων αυτών. Τα παραπάνω προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων.
 • Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται και αξιολογούνται μέσω της πλατφόρμας https://praktiki-new.uop.gr/.
 • Οι θέσεις ΠΑ χρηματοδοτούνται με πόρους ΕΣΠΑ, ή με αυτοχρηματοδότηση των φορέων. Είναι αμοιβόμενη θέση και καλύπτεται ασφάλιση ΕΦΚΑ για περίπτωση ατυχήματος. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να αναζητούν θέσεις ΠΑ σε φορείς οι οποίοι προκηρύσσουν συναφή προγράμματα κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 • Οι κατηγορίες των φορέων είναι Δημοσίου Τομέα, Ιδιωτικού Τομέα, Ερευνητικού Αντικειμένου, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ΠΑ οι συμμετέχοντες φοιτητές και οι επόπτες καθηγητές και υπεύθυνοι φορέων πρέπει να συμπληρώσουν ειδικές φόρμες αξιολόγησης από τις οποίες προκύπτει η περάτωση του προγράμματος και η βαθμολογία του συμμετέχοντος.
 • Όλες οι ανακοινώσεις δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του Τμήματος, και ο Τμηματικός Υπεύθυνος διατηρεί επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους σε όλα τα στάδια του προγράμματος.

Τα στάδια για την συμμετοχή των φοιτητών στην Πρακτική Άσκηση

 • Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από το Τμήμα, η οποία αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος.
 • Εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης με συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων και υπολογισμός μοριοδότησης από την πλατφόρμα https://praktiki-new.uop.gr/.
 • Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εκ μέρους των αιτούντων προς την Επιτροπή Ενστάσεων του Τμήματος εντός προθεσμίας.
 • Κατανομή των θέσεων ΠΑ σύμφωνα με την σειρά κατάταξης και τις προτιμήσεις των αιτούντων.
 • Κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ φοιτητών, φορέων και Πανεπιστημίου και ανάληψη θέσης.
 • Επίβλεψη από καθηγητή-επόπτη και επόπτη στο φορέα, και αξιολόγηση κατά την περάτωση του προγράμματος.
 • Βαθμολόγηση της ΠΑ ως μάθημα επιλογής.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων

 • Σταθμισμένος Μέσος όρος (Σ.Μ.Ο.) των μαθημάτων στα οποία έχει καταχωρηθεί βαθμολογία στο σύστημα φοιτητολογίου μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος των μαθημάτων προκύπτει από το βαθμό κάθε μαθήματος σταθμισμένου με το φόρτο ECTS του μαθήματος. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 50%.
 • Σύνολο Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής ως ποσοστό των μονάδων ECTS των Ν-1 ετών του προγράμματος σπουδών και μέγιστο βαθμό το 100, όπου Ν τα έτη σπουδών που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 40%
 • Το έτος σπουδών του φοιτητή. 100 μονάδες εάν ο φοιτητής βρίσκεται μέχρι το Ν έτος σπουδών και για κάθε έτος μετά το Ν χάνει 10 μονάδες. Το κριτήριο έχει βαρύτητα 10%.

Ειδικά για φοιτητές που ανήκουν σε κατηγορία ΑΜΕΑ δεν ισχύει η παραπάνω μοριοδότηση και προηγούνται στην επιλογή.

Υπεύθυνοι του Προγράμματος

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 • Πρόεδρος: Μάνος Παπάζογλου (Αναπληρωτής Καθηγητής, epapaz@uop.gr)
 • Μέλη: Σωτήριος Πετρόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής), Ιωσήφ Πλυμάκης (Επίκουρος Καθηγητής)

Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων

 • Μέλη: Μάνος Παπάζογλου (Αναπληρωτής Καθηγητής), Σωτήριος Πετρόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής), Ιωσήφ Πλυμάκης (Επίκουρος Καθηγητής)
 • Αναπληρωματικά μέλη: Νικόλαος Τζιφάκης (Καθηγητής), Ευστάθιος Φακιολάς (Αναπληρωτής Καθηγητής), Αντώνης Κλάψης (Επίκουρος Καθηγητής)

Επιτροπή Ενστάσεων

 • Μέλη: Πύρρος Παπαδημητρίου (Καθηγητής), Σωτήρης Βανδώρος (Επίκουρος Καθηγητής), Σωτήρης Ρούσσος (Καθηγητής)
 • Αναπληρωματικά μέλη:  Αστέρης Χουλιάρας (Καθηγητής), Παναγιώτα Μανώλη (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια), Χαράλαμπος Τσιλιώτης (Αναπληρωτής Καθηγητής).

Υπεύθυνη γραμματείας: Ελένη Γεωργούλια (elenigeorgoulia@uop.gr, 27410-40044).

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Φορείς Πρακτικής Άσκησης (Ενδεικτικά)

Πολιτικοί θεσμοί: Βουλή των Ελλήνων, Διπλωματική Ακαδημία Υπουργείου Εξωτερικών, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δήμος Κορίνθου (Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής), A.Ε.ΔΙ.Κ. (Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου), Συνήγορος του Πολίτη, Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (EETAA), Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ερευνητικά Κέντρα/Ιδρύματα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών/ Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ), Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ/Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ), Ίδρυμα Κων. Καραμανλής, Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, Πράσινο Ταμείο, Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών – Μάρκος Δραγούμης, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

ΜΚΟ: Actionaid Ελλάς, PRAKSIS,  Γιατροί Χωρίς Σύνορα, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Vouliwatch, HIGGS, Ithaca Laundry, The E sqare Project, The Tipping Point.

Επαγγελματικοί φορείς: Επιμελητήριο Κορινθίας, Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ιδιωτικές Εταιρείες: Ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΕΛΕΣΜΑ),  V-Cube A.E., Παναγιώτα Βλάχου-Μαρία Βλάχου Ο.Ε. (FEREIKOS HELIX), 24 Media Μ.ΕΠΕ Εφαρμογές Πληροφορικής.

Ιστορικό Πρακτικής Άσκησης

19η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Ακαδ. έτος 2023-2024)

18η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Ακαδ. έτος 2022-2023)

17η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Ακαδ. έτος 2021- 2022)

16η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Ακαδ. έτος 2020- 2021)

15η περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Ακαδ. έτος 2019-2020)

 

14η περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Ακαδ. έτος 2018-2019)

 

 

13η περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Ακαδ. έτος 2017 – 2018)

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2017-18

12η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (1/2/2017 – 31/10/2017)

 

11η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2015-2016, 1/7/2016 – 31/10/2016)

10η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015, 1/7/2015–31/8/2015)

9η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2014-2015, 1/5/2015–30/6/2015)

8η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015, 1/10/2014–30/11/2014)

7η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2013-2014, 1/4/2014–31/5/2014)

6η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014, 1/10/2013 – 30/11/2013)

Στους φοιτητές που έχουν επιλεγεί, έχουν σταλεί οδηγίες για την επικοινωνία με τους φορείς τους στον λογαριασμό e-mail που διαθέτουν από το Παν/μιο Πελ/νήσου.

5η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013, 1/4/2013 – 31/5/2013)

4η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013, 1/10/2012 – 30/11/2012)

3η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012, 2/4/2012 – 31/5/2012)

2η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Χειμερινό Εξάμηνο 2011-2012, 3/10/2011 – 30/11/2011)

1η Περίοδος Πρακτικής Άσκησης (Εαρινό Εξάμηνο 2010-2011, 1/4/2011 – 31/5/2011)

 

Ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου