Ερευνητικά Κέντρα και Ομάδες

Ερευνητικά Κέντρα

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στο πλαίσιο της ενεργούς ερευνητικής του δραστηριότητας, έχει συγκροτήσει ένα συνεκτικό πλήθος ερευνητικών κέντρων και ομάδων ενισχύοντας έτσι το πολύπλευρο ερευνητικό του έργο.

Με το ΦΕΚ 1812 της 21/8/2015 συστήθηκαν τα Εργαστήρια:

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης (ΚεΔΕΠΟΔ)

Υπεύθυνος: Παντελής Σκλιάς, Καθηγητής.

Κύριος σκοπός του ΚεΔΕΠΟΔ είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα διεξαγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης. Το αντικείμενο του ΚεΔΕΠΟΔ είναι η εφαρμογή και η προώθηση των πιο σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στα πεδία της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης. Οι δραστηριότητες του ΚεΔΕΠΟΔ συνοψίζονται στην κάλυψη ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όσο και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γενικότερα, στην εκπόνηση έρευνας, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης στα θέματα δραστηριότητάς του σε δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς.

Ιστοσελίδα ΚεΔΕΠΟΔ [☍]

Κέντρο Ανάλυσης Πολιτικής (ΚΑΠ)

Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Κέντρο Ανάλυσης Πολιτικής» είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η έρευνα και η μελέτη στο γνωστικό αντικείμενο της «Ανάλυσης Πολιτικής» και ειδικότερα στο πεδίο του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αποτίμησης δημόσιων και ιδιωτικών πολιτικών σχετικά με ζητήματα που ανακύπτουν ή αφορούν διαφορετικά επίπεδα από το τοπικό και το περιφερειακό ως το ευρωπαϊκό και το διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για ένα έντονα διεπιστημονικό πεδίο ανάπτυξης δραστηριοτήτων το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ερευνητικών και διδακτικών δράσεων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ιστοσελίδα ΚΑΠ [☍]

 

Με το ΦΕΚ 4039/Β’/17-09-2018 συστήθηκε το Εργαστήριο:

Κέντρο Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας (ΚΕΔΙΣ)

Υπεύθυνη: Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου με την ονομασία «Κέντρο Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας» είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η έρευνα, μελέτη και εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο της «Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας» και της αλληλεπίδρασής τους και ειδικότερα η πρωτογενής ιστορική έρευνα, η αξιοποίηση αρχείων, η διεπιστημονική συνάφεια της ιστορίας με άλλα επιστημονικά πεδία και τέχνες (π.χ. πολιτική επιστήμη, κινηματογράφος), η μελέτη της ιστορίας και ιστοριογραφίας ως πολιτισμικής αξίας σε διαφορετικές εποχές και σε επίπεδο τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα διεπιστημονικό πεδίο ανάπτυξης δραστηριοτήτων, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ερευνητικών και διδακτικών δράσεων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ιστοσελίδα ΚΕΔΙΣ[☍] Σελίδα facebook ΚΕΔΙΣ[☍]

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Jean Monnet Centre of Excellence)

Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρες την Κόρινθο και την Τρίπολη. Το Κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Jean Monnet Activities / Erasmus + Programme). Ο βασικός του σκοπός είναι να αποτελέσει ένα υψηλού επιπέδου forum συνεργασίας κοινωνικών επιστημόνων και διαμορφωτών πολιτικής με τη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών για τη μελέτη της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κέντρο προάγει τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διοργανώνει εντατικά σεμινάρια και καλοκαιρινά σχολεία που απευθύνονται στην ευρύτερη κοινωνία.

Ιστοσελίδα[☍]

Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών

Υπεύθυνος: Σωτήρης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Στο Τμήμα λειτουργεί το «Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών» (ΚΕΜΜΙΣ) ως ερευνητική ομάδα. Το ΚΕΜΜΙΣ απαρτίζεται από μια ομάδα νέων κυρίως επιστημόνων που από το 2008 έχουν επιδείξει ιδιαίτερη δραστηριότητα στην επιστημονική ανάλυση των ζητημάτων της Μέσης Ανατολής και του κόσμου του Ισλάμ. Η ομάδα αυτή έχει δημιουργήσει έναν δυναμικό δικτυακό τόπο που περιλαμβάνει την αγγλική έκδοση Middle East Bulletin με δεκάδες τεύχη στο ενεργητικό της και μεγάλο αριθμό αυτοτελών επίκαιρων αναλύσεων για τη Μέση Ανατολή και το Ισλάμ Επίσης σημαντική είναι η ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών όπως ο διαδραστικός χάρτης πηγών για τη Μέση Ανατολή και σειρά video και ηχητικών παρουσιάσεων. Παράλληλα, το Κέντρο εκπαιδεύει μέσω πρακτικής ασκήσεως φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συνεργάζεται με ερευνητές σε αντικείμενα σχετικά με τα πεδία μελέτης του ΚΕΜΜΙΣ και εκπονεί μελέτες και προτάσεις πολιτικής.

Ιστοσελίδα ΚΕΜΜΙΣ [☍]

Ερευνητικές Ομάδες

Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος οι Ερευνητικές Ομάδες που λειτουργούν είναι οι παρακάτω (αλφαβητικά):

Consortium Ελληνοκινεζικών Σχέσεων

Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

To Consortium αποτελεί μια θεσμική συνεργασία (με την υπογραφή Μνημονίου) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Υπουργείο Εξωτερικών), το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων με σκοπό την προώθηση της ελληνοκινεζικής συνεργασίας και της μελέτης των ελληνοκινεζικών σχέσεων.

Ιστοσελίδα [☍]

Ελληνικό Δίκτυο Αφρικανικών Σπουδών – ΕΔΑΣ

Υπεύθυνος ΠΕΔιΣ: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το Ελληνικό Δίκτυο Αφρικανικών Σπουδών είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και αποσκοπεί στη διασύνδεση της ελληνόφωνης επιστημονικής κοινότητας που ειδικεύεται στην Αφρική. Ένας από τους κύριους στόχους του Δικτύου είναι η προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η προώθηση της έρευνας και η ενημέρωση της κοινής γνώμης.

Συντονιστής Ομάδας: Κωνσταντίνος Μαγκλιβέρας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ελληνικό Δίκτυο Αφρικανικών Σπουδών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Αριστοτέλους 1 & Λ. Αθηνών, 201 32, Κόρινθος. email: hellenicafricanstudies@uop.gr
Ιστοσελίδα [☍]

Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία»

Υπεύθυνος: Νικήτας-Σπύρος Κουτσούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής.

Η ομάδα Πολιτική Τεχνολογία είναι μία ερευνητική ομάδα, που δραστηριοποιείται στο ευρύτερο πεδίο της ανάλυσης πολιτικής [Policy Analysis]. Ο βασικός προσανατολισμός της ομάδας διεπιστημονικός. Η ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» επιδιώκει την καταγραφή, μελέτη και ανάπτυξη θεσμικών, μεθοδολογικών, και τεχνολογικών εργαλείων, για την ανάλυση, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την αποδοτική εφαρμογή πολιτικών σε όλα τα επίπεδα και τομείς της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης.

Η ερευνητική ομάδα Πολιτική Τεχνολογία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2009.

Ιστοσελίδα PoliTech [☍]

Ερευνητική Ομάδα «Φιλοσοφία, Kουλτούρα και Kοινωνικές Πρακτικές»

Υπεύθυνη: Βασιλική Λαλαγιάννη, Καθηγήτρια.

Η ομάδα «Φιλοσοφία, κουλτούρα και κοινωνικές πρακτικές» δημιουργήθηκε από τους καθηγητές Β. Λαλαγιάννη και Δ. Ροζάκη, το 2016. Πρόκειται για μία διεπιστημονική  ομάδα, που δραστηριοποιείται στο ευρύτερο πεδίο της φιλοσοφίας, της κουλτούρας και των σχετικών κοινωνικών πρακτικών. Η Ομάδα επιδιώκει (α) την εκπόνηση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων β) τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με επιστημονικές  δημοσιεύσεις και με τη συμμετοχή των μελών της σε ελληνικές και διεθνείς ημερίδες και συνέδρια. Στην Ομάδα μπορούν να μετέχουν και να συνεργάζονται: μέλη ΔΕΠ, επισκέπτες ερευνητές, μεταδιδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές.