Ερευνητικά και Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα

AMIF-2016-AG-INTE-01 «ARTS TOGETHER»
Εντάσσοντας παιδιά-μετανάστες στα σχολεία μέσω καλλιτεχνικής έκφρασης

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το Arts Together αποσκοπεί στην ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες και συνεργατικές προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιηθούν για να εφοδιάσουν τους δασκάλους με δεξιότητες κατάλληλες για τη διαχείριση του πολιτισμικού πλουραλισμού, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού ανάμεσα στους μαθητές τους και στη βελτίωση των εκπαιδευτικών επιδόσεων των παιδιών μεταναστών. Οι δράσεις θα έχουν άμεσα ωφελούμενους παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής και θα δημιουργήσουν ένα συνεργατικό χώρο με παιδιά των χωρών υποδοχής, με την υπέρβαση γλωσσικών και πολιτισμικών εμποδίων. Οι στόχοι θα προωθηθούν με τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και δημόσιες αρχές, παράγοντας προτάσεις πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο σχολικών μονάδων.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]

«ATSIV»
Προωθώντας τον Τρίτο Τομέα μέσω της Καινοτομίας και της Αλλαγής (Εrasmus+)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το ATSIV είναι ένα έργο Erasmus+ που επιδιώκει να συμβάλλει στην ενίσχυση των ικανοτήτων της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών σε τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία). Ιδιαίτερα επιδιώκει τη διερεύνηση των αναγκών σε δεξιότητες του προσωπικού των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και την εκπαίδευσή τους μέσω καινοτόμων e-learning μεθόδων με σκοπό την προώθηση της αποτελεσματικότερης συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, την ενίσχυση της διεθνικής συνεργασίας αλλά και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]

«Blend-IN» (Erasmus+)

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το πρόγραμμα Blend-IN στοχεύει στην προώθηση της ανοχής, της πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικής μάθησης στις ευρωπαϊκές τοπικές κοινωνίες, με θετικές αλλαγές για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Το έργο προωθεί την εκπαίδευση για τη νεολαία, έχοντας ως στόχο να βοηθήσει στην ανάπτυξη υψηλού εκπαιδευτικού υλικού για νέους εργαζόμενους σε κοινωφελείς οργανώσεις. Υπό αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα Blend-IN θα συγκεντρώσει και θα εκπαιδεύσει νέους, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνογνωσία ώστε να εμπνεύσουν τις τοπικές κοινωνίες. Η δράση θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός διαδραστικού παιχνιδιού κατάρτισης και κινητικότητας των νέων, ώστε να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους με σκοπό να παρέχουν πρακτικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης στον «δυναμικό χάρτη ανοχής και πολυπολιτισμικότητας» στην Ευρώπη.

Πρόγραμμα «Θαλής» – Αξιολόγηση Ελληνικών Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι (1) η μελέτη της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών στην Ελλάδα, (2) η ανάλυση διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που χρησιμοποιούνται διεθνώς και η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, (3) η αξιολόγηση των ελληνικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια (λογοδοσία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα κλπ.) με τη δημιουργία ενός Δείκτη Αξιοπιστίας και (4) η ανάπτυξη μιας σειράς από προτάσεις πολιτικής. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ερευνητές από 9 πανεπιστήμια και 3 ερευνητικά κέντρα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικο Ταμείο - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωαπϊκής Ένωσης

Με τη συγγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιστοσελίδα Προγράμματος [☍]

Έδρα Jean Monnet: Σχέσεις Ε.Ε. με το Λιγότερο Αναπτυγμένο Κόσμο

Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

H Έδρα Jean Monnet είναι ένα διεπιστημονικό διδακτικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Πρόγραμμα της Έδρας αφορά διδασκαλία και έρευνα πάνω στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες αλλά και χώρες σε διαδικασία μεταπολεμικής ανασυγκρότησης στην Αφρική, την Ανατολική Ασία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει διδασκαλία δύο προπτυχιακών μαθημάτων και τριών μεταπτυχιακών σεμιναρίων, την έρευνα, την οργάνωση διεθνών συνεδρίων, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]

Πρόγραμμα Ηράκλειτος

Το Πρόγραμμα Ηράκλειτος (ΕΣΠΑ 2007-2013) παρέχει υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες για την εκπόνηση της διατριβής τους. Στα πλαίσια του προγράμματος Ηράκλειτος ΙΙ, χρηματοδοτείται η διδακτορική έρευνα των παρακάτω φοιτητριών του Τμήματος (αλφαβητικά):

 1. Δάφνη Αθανασούλη
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Συγκριτική ανάλυση της διαφθοράς και ανάπτυξης επιχειρήσεων στη Νότια Ευρώπη, την Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ασία»
  Χρονική Διάρκεια υποτροφίας: 01/09/2010 – 31/08/2013
  Επιβλέπων καθηγητής: Παντελής Σκλιας
 2. Μαρίνα Ελευθεριάδου
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Ανταρτοπόλεμος και Διασυνοριακές Βάσεις (Safe Haven), Οι Διεθνείς Σχέσεις των Ασσύμετρων Συγκρούσεων»
  Χρονική Διάρκεια υποτροφίας: 01/09/2010 – 31/08/2013
  Επιβλέπων καθηγητής: Σωτήρης Ρούσσος
 3. Βασιλική Πέτσα
  Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: «Πολιτική βία, τρόμος και μνήμη στη σύγχρονη ελληνική και ιταλική λογοτεχνία»
  Χρονική Διάρκεια υποτροφίας: 01/09/2010 – 31/08/2013
  Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βασιλική Λαλαγιάννη

 

ΕΟΧ GR07/3694  «PARTICIPATORY ACTION RESEARCH TO ADDRESS UN-UNDER EMPLOYMENT AT THE LOCAL LEVEL»

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παντελής Σκλιάς, Καθηγητής.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το Work Research Institute (AFI), Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA)της Νορβηγίας υλοποιεί το ερευνητικό έργο με τιτλο «Έρευνα συμμετοχικής δράσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας και υποαπασχόλησης στο τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο της πράξης «Έρευνα Συμμετοχικής Δράσης για την Αντιμετώπιση της Ανεργίας και Υποαπασχόλησης στο Τοπικό Επίπεδο » το οποίο συγχρηματοδοτείται από το  Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) Του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014.

Βασικός στόχος του Προγράμματος αποτελεί (α) η θεώρηση του τοπικού εργατικού πλεονάσματος (ανέργων και υποαπασχολούμενων) ως χωρικά ενσωματωμένου αποθέματος γνώσης, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, πολύτιμου για την ανάπτυξη και (β) η κατάδειξη πως το πρόβλημα της υποαπασχόλησης και της ανεργίας αφορά το σύνολο της κοινότητας και απαιτεί τον από-τα-κάτω συντονισμό όλων των παραγόντων της (εργαζομένων/ανέργων, επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων κ.ά.) για την ανάκτηση του δικαιώματος στην εργασία και την αναβάθμιση των τοπικών αναπτυξιακών δομών. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης που θα διεξαχθεί θα τροφοδοτήσουν συμμετοχική έρευνα δράσης (participatory action research) με σκοπό την κινητοποίηση του εργατικού δυναμικού, των επιχειρήσεων και άλλων τοπικών φορέων στην ανάπτυξη στρατηγικών ολοκληρωμένης αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου για τη βιώσιμη τοπική ανάκαμψη.

Ιστοσελίδα Προγράμματος [☍]

ΕΟΧ GR07/3546  «DIVERSITY, INEQUALITIES AND SOCIAL INCLUSION»
Overcoming Barriers to a Multicultural Society

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής.

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών και το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών & ΕΠΕ υλοποιεί το ερευνητικό έργο «Εξαλείφοντας τα εμπόδια προς μια πολυπολιτισμική κοινωνία» το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση – Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας».

Στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός των επίσημων και άτυπων μορφών εμποδίων που αποτρέπουν τους μετανάστες στην Ελλάδα να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους οι οποίες μπορούν να εμπλουτίσουν την ελληνική κοινωνία και οικονομία ως προς την καινοτομία, τη διάδοση ιδεών και την ενίσχυση των διασυνοριακών σχέσεων μέσω διακρατικών δικτύων. Η έρευνα εστιάζει στην ανάδειξη των βασικών αιτίων «σπατάλης εγκεφάλων» (brain waste) όσον αφορά στους μετανάστες ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζει τους παράγοντες που εμποδίζουν την πολυπολιτισμικότητα εντός της ελληνικής κοινωνίας. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση προτάσεων πολιτικής με σκοπό την προώθηση της πολυπολιτισμικότητας στην Ελλάδα.

Ιστοσελίδα Προγράμματος[☍]