Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΕΔιΣ) σε μια ιδιαίτερη και ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον τόπο μας, προσφέρει μια σειρά από ΠΜΣ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και στην πολυπλοκότητα των συνθηκών, αφού:

  • υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσης σε μόλις 12 μήνες, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν όλα τα ευεργετήματα που προκύπτουν για κατόχους ΠΜΣ τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα (αναγνώριση προϋπηρεσίας, αυξήσεις μισθών, επαγγελματική ανέλιξη, πρόσθετες πιθανότητες εύρεσης εργασίας),
  • πραγματοποιούνται σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (e class), γεγονός που επιτρέπει την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των εργασιακών υποχρεώσεων ή την χωρίς περιορισμούς αναζήτηση και αξιοποίηση ευκαιριών για απασχόληση,
  • έχουν χαμηλό κόστος, σε σχέση με αντίστοιχα ΠΜΣ, γεγονός που επιτρέπει την απόκτηση εξειδικευμένων προσόντων χωρίς μεγάλη δαπάνη,
  • συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας αφού χαρακτηρίζονται από τον διεπιστημονικό χαρακτήρα και την εξωστρέφεια τους, μέσα από συνεργασίες με σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και τη συνεχή αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών με προσαρμογή του περιεχομένου τους στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τις τάσεις της αγοράς.

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, με πλήρη ερευνητική υποδομή, επαρκή διοικητική υποστήριξη και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό –  διδακτικό προσωπικό και μόλις 50 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, δίδεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αξιοποιήσουν τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»

Με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές» που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 (ΦΕΚ ίδρυσης: 2409/τ.Β/31-8-2012, ΦΕΚ τροποποίησης: 2776/τ.Β/16-10-2014), λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 με τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών και 12μηνη διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με την απόφαση 6/21-4-2015 της 48ης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το ΦΕΚ 1100/τ. Β/11-6-2015.

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το ΠΜΣ έχει επανιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3920/τ.Β’/10-9-2018 και τις προβλεπόμενες στο Ν.4485/2017 διατάξεις.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων σχετικά με τους θεσμούς, τις διαδικασίες, τους στόχους και τα αποτελέσματα των σύγχρονων μορφών διακυβέρνησης και δημόσιων πολιτικών με έμφαση στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε κράτη και οικονομίες με αυξημένη βαρύτητα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα εύρος μαθημάτων στα πεδία των Κοινωνικών Επιστημών και των Ανθρωπιστικών Σπουδών κάθε ένα από τα οποία αναπτύσσει ζητήματα αιχμής και χρησιμοποιεί υψηλού επιπέδου διδακτικές μεθόδους και εργαλεία γνώσης. Οι φοιτητές αποκτούν θεωρητική κατάρτιση και, ταυτόχρονα, εξοικείωση με εμπειρικά δεδομένα με γνώμονα την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αναντικατάστατων για την επιδίωξη μίας δυναμικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη “Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές”.

Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες Σελίδα Ανακοινώσεων ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεσογειακές Σπουδές»

Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια (Ιταλία), Inalco (Γαλλία), Yaşar (Τουρκία), Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), και το Olympia Summer Academy (Ελλάδα)

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι οι Μεσογειακές Σπουδές. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο (αποτελούμενο από τους κλάδους της Πολιτικής Επιστήμης, των Διεθνών Σχέσεων, της Κοινωνιολογίας και των Πολιτισμικών Σπουδών) των «Σπουδών Περιοχής» στη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της έρευνας στο πεδίο μελέτης των πολιτικών και κοινωνικό−οικονομικών εξελίξεων στην περιοχή της Μεσογείου, αφετέρου δε στην εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας τους μέσα στο σύγχρονο διεθνές και ευρωπαϊκό τοπίο.

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το ΠΜΣ έχει επανιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3052/τ.Β΄/27-07-2018 και τις προβλεπόμενες στο Ν.4485/2017 διατάξεις.

Τα μαθήματα γίνονται στην Αγγλική Γλώσσα.

Διάρκεια σπουδών: 12 Μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες Σελίδα Ανακοινώσεων ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»

Στο ΠΜΣ καλλιεργείται και αναπτύσσεται η διεπιστημονική προσέγγιση στην αναγνώριση, ανάλυση και κατανόηση των πολιτικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, με την αξιοποίηση μεθόδων, αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών από τα πεδία της διοίκησης της διακινδύνευσης (risk management) και της ανάλυσης δεδομένων (analytics).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν ισχυρό ενδιαφέρον να συμμετέχουν ενεργά στη μελέτη και την επίλυση των πραγματικών αλλά και σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν στην τομή της τεχνολογίας με την πολιτική, την οικονομία και το περιβάλλον και τις νέες δημόσιες σφαίρες που αναπτύσσονται μεταξύ πολιτών, κρατών και αγορών στην παγκόσμια σκηνή.

Το ΠΜΣ “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων” ξεκίνησε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. Από το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το ΠΜΣ έχει επανιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3052/τ.Β΄/27-07-2018 και τις προβλεπόμενες στο Ν.4485/2017 διατάξεις και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων με ειδίκευση είτε στη “Διοικητική της Διακινδύνευσης στην Παγκόσμια Πολιτική”, είτε στην “Ανάλυση Δεδομένων στην Παγκόσμια Πολιτική”.

Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες Σελίδα Ανακοινώσεων ΠΜΣ Παγκ. Προκλήσεις & Συστ. Αναλύσεων

 

Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισπεύδον Τμήμα), το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λειτούργησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 έως το 2017-18 το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.ΠΜΣ) με τίτλο: «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση», σύμφωνα με το ΦΕΚ 1418/τ.Β/8-7-2015 και το ΦΕΚ 2902/τ. Β’/31-12-2015.

Το 2019-20 το ΔΔΠΜΣ επανιδρύθηκε με το ΦΕΚ 5002/τ.Β’/31-12-2019 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Περισσότερες Πληροφορίες Σελίδα Ανακοινώσεων ΠΜΣ Τοπική & Περιφ. Ανάπτ. & Αυτοδιοίκηση

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπυχιακών Σπουδών με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Κύπρος

Το κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Κύπρος) στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 έως το ακαδ.έτος 2017-18 με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

  1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα
  2. Διεθνής Ασφάλεια
  3. Διεθνής Ανάπτυξη

Διάρκεια σπουδών: 12 Μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες Σελίδα Ανακοινώσεων ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία