Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων” (2015-2018)

Επιστροφή στη σελίδα του νέου ΠΜΣ ΠΠΣΑ.

Συνοπτική περιγραφή

Το αντικείμενο του ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» είναι διεπιστημονικό.

Από τη μία, εστιάζει σε διεθνώς αναγνωρισμένες και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνων (risk management) και απειλών (threat management), που αποτελούν από τις πιο ισχυρές σύγχρονες τάσεις στη μελέτη και κυρίως την αντίληψη των παγκόσμιων φαινομένων που εμπίπτουν στη σφαίρα των διεθνών σχέσεων, της πολιτικής και της οικονομίας.

Από την άλλη, εστιάζει στη μελέτη των προκλήσεων αυτών με συστήματα και μεθόδους αναλύσεων (Analytics), τα οποία αποτελούν την αιχμή της τεχνολογίας πληροφορικής και της λήψης αποφάσεων από τον εντοπισμό έως και την αντιμετώπιση των πλέον σημαντικών ζητημάτων, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και στις ταχέως αναπτυσσόμενες συνέργειες μεταξύ τους.

Έμφαση στην εφαρμογή· με σεβασμό στη θεωρία.

Στον πυρήνα του προγράμματος, η έμφαση είναι σε εφαρμοσμένες προσεγγίσεις και τη χρήση μεθόδων που αναπτύσσουν κρίσιμες δεξιότητες, που μπορούν με ευκολία να αξιοποιηθουν σε ποικίλες περιπτώσεις και συνθήκες. Με αφετηρία τη μελέτη και την αντιμετώπιση ζητημάτων και καταστάσεων ρουτίνας, έως και περιπτώσεις που αφορούν σε ενδελεχείς αναλύσεις σύνθετων ζητημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, στον κορμό του προγράμματος σπουδών, η κατανομή θεωρίας-πρακτικής εφαρμογής αγγίζει περίπου το 50% ή και περισσότερο, με σεμιναριακού τύπου διδασκαλία σε εβδομαδιαία, σχεδόν βάση, στη χρήση προηγμένων λογισμικών εργαλείων στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. Όπου προβλέπεται τα σεμινάρια λογισμικού διεξάγονται στην αίθουσα Η/Υ δυναμικότητας 30+ θέσεων με σταθμούς εργασίας σύγχρονης τεχνολογίας. Η αίθουσα είναι διαθέσιμη για χρήση από τους εγγεγραμμένους φοιτητές στις ώρες λειτουργίας του τμήματος.  Επιπλέον στο τμήμα λειτουργεί και δίκτυο WiFi το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν οι φοιτητές που επιθυμούν να χρησιμοποιούν δικό τους Η/Υ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν ισχυρό ενδιαφέρον να συμμετέχουν ενεργά στη μελέτη και την επίλυση των πραγματικών αλλά και σύνθετων προβλημάτων που προκύπτουν στην τομή της τεχνολογίας με την πολιτική, την οικονομία και το περιβάλλον, και τις νέες δημόσιες σφαίρες που αναπτύσσονται μεταξύ πολιτών, κρατών και αγορών στην παγκόσμια σκηνή.

Οι επιτυχείς υποψήφιοι αναμένεται ότι θα προέρχονται από το χώρο των κοινωνικών ή θετικών επιστημών και περιλαμβάνουν οικονομολόγους, πολιτικούς αναλυτές και εμπειρογνώμονες, επιχειρηματίες ή στελέχη εταιριών με διεθνή προσανατολισμό, ή επαγγελματίες τεχνολογικής κατεύθυνσης με πολιτικό ή και διεθνή προσανατολισμό στη δραστηριότητά τους. Όλοι οι υποψήφιοι αναμένεται ότι θα έχουν τεκμηριωμένη επάρκεια στη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και άριστη, πιστοποιημένη, γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Σε όσους ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών, απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων».

Διάρκεια σπουδών: 12 μήνες

Περισσότερες Πληροφορίες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 σύμφωνα με την απόφαση 7/21-4-2015 της 48ης Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τα ΦΕΚ 1100/τ.Β/11-6-2015 και ΦΕΚ 1485/τ.Β/16-7-2015.

Ώρες και ημέρες που εξυπηρετούν εργαζόμενους

Το πρόγραμμα διεξάγεται σε ημέρες και ώρες που εξυπηρετούν τους εργαζόμενους και τη μετακίνηση από άλλες πόλεις και περιοχές προς τη Κόρινθο.

Επιστροφή στη σελίδα του νέου ΠΜΣ ΠΠΣΑ.

Άλλες ανακοινώσεις σχετικές με το ΠΜΣ Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων

Ευρετήριο ανακοινώσεων