Δομή Προγράμματος Σπουδών

Οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εκπαιδευτικά εξάμηνα. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ο αριθμός μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται σε έξι (6) μαθήματα και το σύνολο των μαθημάτων ορίζεται σε σαράντα-οκτώ (48) μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων αγγλικής γλώσσας – ορολογίας Ι και ΙΙ στα Α’ και Β’ εξάμηνα).

Σε κάθε εξάμηνο οι φοιτητές οφείλουν να καλύψουν έξι (6) μαθήματα.

Κορμός

Από το Α’ έως και το Δ’ εξάμηνο το πρόγραμμα είναι ενιαίο και τα μαθήματα κοινά και υποχρεωτικά για όλους (μαθήματα κορμού).

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Κατευθύνσεις

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 η επιλογή της Κατεύθυνσης γίνεται στο Ε΄ εξάμηνο, οπότε οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μία από τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος:

 • Πολιτική Επιστήμη
 • Διεθνείς Σχέσεις

Η επιλογή μίας κατεύθυνσης συνεπάγεται μερική διαφοροποίηση των υποχρεωτικών μαθημάτων, όπως ορίζεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Γενικά, συνιστάται στους φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα κορμού που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και για τις δύο κατευθύνσεις. Δήλωση Κατεύθυνσης μπορούν να υποβάλλουν οι φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή του Ε’ εξαμήνου, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Οι σπουδές κατεύθυνσης διαρκούν τέσσερα (4) εξάμηνα: Ε, ΣΤ, Ζ και Η. Σε κάθε εξάμηνο κατεύθυνσης προσφέρονται τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα μειώνονται και ο συνολικός αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης που προσφέρονται ανέρχεται στα δώδεκα (12) μαθήματα.

Παράλληλα, από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής τριών μαθημάτων ανά Κατεύθυνση.

Καθορισμός Προαπαιτουμένων Μαθημάτων

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ορίζονται έξι ζεύγη μαθημάτων εκ των οποίων το πρώτο είναι προαπαιτούμενο για το δεύτερο :

 1. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη → Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα
 2. Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική → Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 3. Διεθνείς Σχέσεις → Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής
 4. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη → Βασικές Αρχές Μακροοικονομικής Πολιτικής
 5. Συγκριτική Πολιτική → Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη
 6. Δομή και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης → Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι φοιτητές θα μπορούν να δηλώσουν το επόμενο μάθημα μόνο εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το προαπαιτούμενο.

Υποχρεώσεις για την απονομή πτυχίου

Για την απόκτηση του πτυχίου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οφείλουν:

 1. να παρακολουθήσουν τουλάχιστον οκτώ (8) διδακτικά εξάμηνα
 2. να εξεταστούν επιτυχώς σε 48 εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ως εξής:
 • 24 Υποχρεωτικά μαθήματα Κορμού
 • 12 Υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης
 • 12 μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής*

*δύο εξ αυτών των μαθημάτων που προσφέρονται κατά το τέταρτο έτος σπουδών μπορούν να αντικατασταθούν από την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας

Το σύνολο των ανωτέρω προϋποθέσεων αντιστοιχεί στη συγκέντρωση συνολικά 240 ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών διάρκειας τεσσάρων ετών.

Πτυχιακή εργασία

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία σε αντικατάσταση δύο (2x) μαθημάτων του 4ου έτους (Ζ´ και Η´ εξάμηνα). Οι προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής ή η φοιτήτρια:

Οι φοιτητές/τριες πρέπει:

 • να είναι εγγεγραμμένοι στο Ζ΄ εξάμηνο σπουδών.
 • να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 30 μαθήματα από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών και να μην έχουν κανένα οφειλόμενο μάθημα από το πρώτο έτος.
 • να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο του 7,0.
 • να υποβάλλουν περίληψη ερευνητικής πρότασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για τις προϋποθέσεις εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και τις μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν από το ακαδ. έτος 2015-16 πατήστε εδώ.

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει έκταση περί τις 10.000 λέξεις, να ακολουθεί αυστηρά τους κανόνες μιας επιστημονικής εργασίας (μεθοδολογία, τεκμηρίωση, βιβλιογραφία κ.λπ.) και να παρουσιάζει στοιχεία πρωτοτυπίας. Η βαθμολόγηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται με βάση την κλίμακα 1-10, όπως σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές του τμήματος να πάρουν μία γεύση από την αγορά εργασίας αλλά και να δούν από κοντά και ιδίοις όμμασι τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού-φορέα στον οποίο κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Επιπλέον των φορέων πρακτικής άσκησης με τους οποίους συνεργάζεται στην Ελλάδα, υπάρχουν και επιλεγμένες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

Η Πρακτική Άσκηση είναι συνδεδεμένη με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος και προσφέρεται ως μάθημα επιλογής στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών ERASMUS

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ακαδημαϊκών ανταλλαγών ERASMUS, είτε για σπουδές είτε για πρακτική άσκηση. Μπορούν έτσι να μεταβούν σε μία χώρα του εξωτερικού ώστε να διευρύνουν όχι μόνο τις γνώσεις στην επιστήμη τους αλλά και να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και επιχειρήσεων/οργανισμών, καθώς και τις νοοτροπίες άλλων ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ.

Οδηγός Σπουδών

Οδηγός Σπουδών ακαδ. έτους 2017-2018 Περιγράμματα μαθημάτων ακαδ. έτους 2017-2018

 

Οδηγός Σπουδών ακαδ. έτους 2018-2019 Περιγράμματα μαθημάτων ακαδ. έτους 2018-2019

 

Για το πρόγραμμα σπουδών του 2018-2019 πατήστε εδώ.