Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”

Tο ΔΔΠΜΣ βρίσκεται στη διαδικασία έγκρισης της επανίδρυσής του από το Υπουργείο Παιδείας κατ’ επιταγή του Ν. 4485/2017. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει προσεχώς. 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (επισπεύδον Τμήμα), το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.ΠΜΣ) με τίτλο: «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση».

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 σύμφωνα με απόφαση της 52ης/8-6-2015 Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ΦΕΚ 1418/τ.Β/8-7-2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 2902/τ. Β’/31-12-2015.

Συνοπτική Περιγραφή

Αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο των σπουδών στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΔΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της εμπειρικής έρευνας στο πεδίο μελέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, αφετέρου δε στην εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τις αναγκαίες δεξιότητες για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στον τομέα και στην πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα  καλύπτει  ένα  ευρύ  φάσμα  θεμάτων  και  προβλημάτων  με  τρόπο διεπιστημονικό  (στην  τομή  των  κλάδων  της  πολιτικής  επιστήμης, της δημόσιας πολιτικής, της πολιτικής οικονομίας, των δημοσίων οικονομικών και της διοίκησης των επιχειρήσεων κ.ά.).  Βασίζεται  σε  μια πολυδιάστατη και διεπιστημονική προσέγγιση επί ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας και αναδιοργάνωσης και αλλαγής των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο.

Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Δ.ΠΜΣ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Ανάπτυξη και Προγραμματισμός

β) Οικονομική Λειτουργία

γ) Κοινωνική Πολιτική

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Δ.ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι:

α) από Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των κοινωνικών, πολιτικών οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, των διεθνών σχέσεων, της νομικής και της δημόσιας διοίκησης ή άλλων συναφών γνωστικών αντικειμένων και

β) από Τμήματα ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε ένα εντατικό έτος (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος).

Περισσότερες Πληροφορίες