Αρχείο Ετικετών: ΕΕΠ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΕΠ με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/ 06-09-2011), όπως ισχύουν Τις διατάξεις…