Αρχείο Ετικετών: μεταφορά θέσης εισαγωγής

Ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών επιτυχόντων μεταφοράς θέσης εισαγωγής (οικονομικά κριτήρια)

Καλούνται οι επιτυχόντες μεταφοράς θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014(ΦΕΚ 147 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την υπ’ αριθμ. Φ1/161748/Β3/8-10-2014 υπουργική απόφαση, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω…

Ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών επιτυχόντων μεταφοράς θέσης εισαγωγής

Καλούνται οι επιτυχόντες μεταφοράς θέσεων εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. Φ1/172767/Β3/23-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Τετάρτη…