Αρχείο Ετικετών: 407

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/26-07-2019 Απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση 155η), την απόφαση της 52ης/22-08-2019 Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και την υπ’ αριθ. 1/27-08-2019 απόφαση της 118ης…